Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,291

[1] Đề tài Khác: Xây dựng và phát triển hệ thống Logistics của Việt Nam theo hướng bền vững (Đề tài hợp tác quốc tế song phương giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Cộng hòa liên bang Đức). Chủ nhiệm: GS.TS Đặng Đình Đào. Thành viên: PGS.TS Hoàng Tùng. Mã số: HTQT-01-2012. Năm: 2013. (Jan 8 2013 8:21PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phương pháp đánh giá và xếp hạng tín nhiệm các Công ty niêm yết. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Thành viên: . Mã số: B2010-ĐN04-48. Năm: 2011. (Mar 8 2011 11:14AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các căn cứ xếp hạng doanh nghiệp nhà nước. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Mã số: B2006-ĐN04-09. Năm: 2009. (Jan 4 2011 8:04PM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Hoàng Tùng. Mã số: B2006-ĐN01-08-TĐ. Năm: 2008. (Jan 8 2013 8:12PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Thành viên: . Mã số: B2002-14-14. Năm: 2007. (Dec 31 2010 2:30PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích hiệu quả kinh doanh vận tải đường sắt. Chủ nhiệm: PGS.TS Hoàng Tùng. Thành viên: . Mã số: T01-14-08. Năm: 2005. (Dec 31 2010 2:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn