Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,272

 Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính-kết quả nghiên cứu công ty niêm yết theo nhóm ngành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Tùng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí kế toán và kiểm toán
marriage affairs open i want an affair
; Số: 6;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn