Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,609,101

  Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả và rủi ro tài chính trong hoạch định chính sách tài trợ của các Công ty niêm yết
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng; Số: 7/2013;Từ->đến trang: 11-17;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn