Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,534

 Phân tích hiệu quả kinh doanh vận tải đường sắt
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com<
Chủ nhiệm:  PGS.TS Hoàng Tùng; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: T01-14-08 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn