Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] NVIDIA GPU Grant

 Kỹ thuật

 2018

 

 NVIDIA

[2] Patent "Method and device for reconstructing super-resolution images"

 Kỹ thuật

 2016

 US 9,355,434 B2

 USPTO

[3] Brevet "Procede et dispositif pour la reconstruction d'images a super-resolution"

 Khoa học công nghệ

 2015

 FR2994307 B1 (2015); EP2880623 B1 (2016)

 Institut National de la Propriete Industrielle (France); European Patent Office

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn