Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tô màu cho ảnh xám dùng mạng nơ-ron tích chập. Tác giả: Đồng Quốc Tranh, Hồ Phước Tiến, Trần Thị Minh Hạnh. Tạp chí ĐHĐN. Số: 18(7). Trang: 79-83. Năm 2020. (Nov 16 2020 8:40AM)
[2]Bài báo: Stock Return Prediction using Machine Learning-Based Techniques. Tác giả: Tra Ngoc Nguyen,Tien Ho-Phuoc,Dat Thanh Nguyen,Minh Nhu Mac. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON ICT. Số: 12(2). Trang: 49-56. Năm 2020. (Jan 14 2021 7:07PM)
[3]Bài báo: Impact of Frequency Shift on Nonlinear Compensation Using Optical Phase Conjugation for M-QAM Signals. Tác giả: Nguyen Duc Binh, Nguyen Van Dien, Nguyen The Quang, Nguyen Quang Nhu Quynh,Ho Phuoc Tien, Nguyen Van Tuan, Nguyen Tan Hung. REV. Số: 9(3-4). Trang: 55-62. Năm 2019. (Dec 21 2019 9:26PM)
[4]Bài báo: VN-Index Trend Prediction using Long-Short Term Memory Neural Networks. Tác giả: Nguyen Ngoc Tra, Ho Phuoc Tien, Nguyen Thanh Dat, Nguyen Ngoc Vu. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON ICT. Số: 17(12.2). Trang: 61-65. Năm 2019. (Dec 21 2019 9:28PM)
[5]Bài báo: Demosaicing algorithm: how to evaluate it?. Tác giả: Bùi Đức Thọ, Hồ Phước Tiến, Nguyễn Tấn Khôi. FAIR 2018. Số: xxx. Trang: 103-109. Năm 2018. (Jun 13 2019 1:53PM)
[6]Bài báo: Nhận dạng hình ảnh tự nhiên sử dụng mô hình mạng neuron tích chập. Tác giả: Vương Quang Phước & Hồ Phước Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[7]Bài báo: A framework for customizable deep neural network hardware generation on FPGA. Tác giả: Huynh Viet Thang, Huynh Minh Vu, Ho Phuoc Tien. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11. Trang: 68-71. Năm 2017. (Feb 13 2018 8:18AM)
[8]Bài báo: Khôi phục tín hiệu, hình ảnh theo phương pháp lấy mẫu nén. Tác giả: Nguyễn Văn Điền, Hồ Phước Tiến, Nguyễn Tấn Hưng. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(108), Quyển 1. Trang: 6-10. Năm 2016. (Dec 29 2016 5:56PM)
[9]Bài báo: Tái nhận dạng người dựa trên việc phân tích các siêu điểm ảnh. Tác giả: Trương Công Dung Nghi, Chế Viết Nhật Anh, Đỗ Hồng Tuấn, Hồ Phước Tiến. Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực – Lần thứ 5. Số: ISBN: 978-604-80-2094-1. Trang: 1-7. Năm 2016. (Nov 21 2016 7:21PM)
[10]Bài báo: Nhận dạng vật liệu từ ảnh viễn thám siêu phổ. Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc An; Hồ Phước Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[11]Bài báo: An embedded system for face recognition based on Raspberry Pi and support vector machines. Tác giả: Ho Anh Trang; Ho Phuoc Tien; Huynh Viet Thang. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 11(108) Quyển 2. Trang: 290-293. Năm 2016. (Dec 29 2016 5:59PM)
[12]Bài báo: Theo vết đa đối tượng bằng giải thuật lọc hạt trên cơ sở của chuỗi Markov Monte Carlo. Tác giả: Trương Công Dung Nghi, Chế Viết Nhật Anh, Hồ Phước Tiến, Đỗ Hồng Tuấn. ECIT'15
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: xxx. Trang: 125--129. Năm 2015.
(Dec 14 2015 2:35PM)
[13]Bài báo: Tái nhận dạng người trong hệ thống nhiều camera giám sát không chồng lấp. Tác giả: Trần Thanh Toàn, Ngô Đình Phong, Hồ Phước Tiến, Chế Viết Nhật Anh, Trương Công Dung Nghi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số: Số chuyên đề CNTT 2015. Trang: 189-195. Năm 2015. (Nov 13 2015 10:15PM)
[14]Bài báo: Segmentation-Based Video Upscaling without Motion Estimation. Tác giả: Tien Ho-Phuoc and Dung-Nghi Truong Cong. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology, The University of Danang. Số: Vol 1(1). Trang: 20-25. Năm 2015. (Nov 13 2015 10:18PM)
[15]Bài báo: Filtering and Reducing Dimension in the Recognition of Vietnamese Static Sign Language. Tác giả: Trần Thị Minh Hạnh, Phạm Xuân Trung, Hồ Phước Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 24. Năm 2014. (Feb 26 2015 9:44AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Saliency Detection by Superpixel Ranking for Person Re-identification. Authors: Chau Dang-Nguyen, Tien Ho Phuoc, Nghi Truong. 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS). No: x. Pages: 197-202. Year 2020. (Dec 5 2020 10:29AM)
[2]Article: Deep Laplacian pyramid network for text images super-resolution. Authors: Hanh T. M. Tran & Tien Ho-Phuoc. RIVF 2019. No: ---. Pages: 290--295. Year 2019. (Mar 21 2019 9:26PM)
[3]Article: Trajectory Analysis to Detect Unusual Fish Behaviors. Authors: Tran Thi Minh Hanh, Truong Cong Dung Nghi, Ho Phuoc Tien. ICATEC 2016. No: 1. Pages: 53-57. Year 2016. (Aug 28 2016 7:26PM)
[4]Article: Compact and Efficient Algorithm for Color Demosaicing. Authors: Tien Ho-Phuoc, Dung-Nghi Truong Cong
marriage affairs open i want an affair
. ATC 2015
marriage affairs open i want an affair
. No: xxx. Pages: 671-676. Year 2015.
(Oct 23 2015 9:36PM)
[5]Article: Manifold-based learning for person re-identification. Authors: Nhat Anh Che Viet, Dung Nghi Truong Cong, Tien Ho Phuoc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. ATC 2015
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: xxx. Pages: 688-691. Year 2015.
(Oct 23 2015 9:38PM)
[6]Article: Rule-based multiple object tracking. Authors: Truong-Cong, D.N., Che-Viet, N.A., Ho-Phuoc T.,. ATC 2014
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: XXX. Pages: XXX. Year 2014.
(Oct 20 2014 9:59AM)
[7]Article: A Fingerprint Identification Method for Security System. Authors: Le Anh Duy, Nguyen Phi Long, Vo Ngoc Tien, Ho Phuoc Tien. Proceedings of the 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC). No: XXX. Pages: pp. 95 -99. Year 2014. (Mar 9 2015 9:16AM)
[8]Article: Super resolution method adapted to spatial contrast. Authors: Tien Ho-Phuoc, Antoine Dupret, Laurent Alacoque
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. ICIP 2013. No: 20th. Pages: 976-980. Year 2013. (Oct 8 2013 4:26PM)
[9]Article: A unified method for comparison of algorithms of saliency extraction. Authors: Ho-Phuoc T., Alacoque L., Dupret A., Guérin-Dugué A., Verdant A.. SPIE-Electronic Imaging
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 2012. Pages: XXX-XXX. Year 2012.
(Jun 24 2013 11:00PM)
[10]Article: When viewing natural scenes, do abnormal colors impact on spatial or temporal parameters of eye movements?. Authors: Ho Phuoc T., Guyader N., Landragin F., Guérin-Dugué A.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Journal of Vision
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 12(2). Pages: 1-13. Year 2012.
(Jun 24 2013 10:36PM)
[11]Article: Compact Saliency Model and Architectures for Image Sensors. Authors: Ho Phuoc T., Dupret A., Alacoque L.. IEEE Workshop on Signal Processing Systems. No: 2012. Pages: 264-269. Year 2012. (Jun 24 2013 10:56PM)
[12]Article: Saliency-Based Data Compression for Image Sensors. Authors: Ho Phuoc T., Dupret A., Alacoque L.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. IEEE Sensors
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 2012. Pages: 1360-1363. Year 2012.
(Jun 24 2013 10:54PM)
[13]Article: Perceptual image quality assessment metric that handles arbitrary motion blur. Authors: Gavant F., Alacoque L., Dupret A., Ho-Phuoc T., David D.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. SPIE-Electronic Imaging
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 2012. Pages: XXX-XXX. Year 2012.
(Jun 24 2013 11:02PM)
[14]Article: A compact saliency model for video-rate implementation. Authors: Ho-Phuoc T., Alacoque L., Dupret A., Guérin-Dugué A., Verdant A.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Asilomar Conference on Signals, Systems & Computers. No: 2011. Pages: 244-248. Year 2011. (Jun 24 2013 11:04PM)
[15]Article: A functional and statistical bottom-up saliency model to reveal the relative contributions of low-level visual guiding factors. Authors: Ho Phuoc T., Guyader N., Guérin-Dugué A.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Cognitive Computation
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 2(4). Pages: 344 – 359. Year 2010.
(Jun 24 2013 10:30PM)
[16]Article: A biologically-inspired visual saliency model to test different strategies of saccade programming. Authors: Ho-Phuoc T, Guérin-Dugué A, Guyader N.. Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2009, Communications in Computer and Information Science (book series), vol 52, Springer. No: ISBN: 978-3-642-11721-3. Pages: 187–199. Year 2010. (Jun 24 2013 10:40PM)
[17]Article: Modelling spatio-temporal saliency to predict gaze direction for short videos. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. International Journal of Computer Vision
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 82(3). Pages: 231-243. Year 2009.
(Jun 24 2013 10:38PM)
[18]Article: A computational saliency model integrating saccade programming. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A., Guyader N.. International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. No: 2009. Pages: 57-64. Year 2009. (Jun 24 2013 11:06PM)
[19]Article: A new Self-Organizing Map for dissimilarity data. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A.. Encyclopedia of Artificial Intelligence (book chapter). No: ISBN13: 9781599048499. Pages: 1244-1252. Year 2009. (Jun 24 2013 10:48PM)
[20]Article: Spatio-temporal saliency model to predict eye movements in video free viewing. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. EUSIPCO. No: 2008. Pages: 1-5. Year 2008. (Jun 24 2013 11:07PM)
[21]Presentations: Spatio-temporal saliency model to predict eye movements in video free viewing. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. GDR VISION, Paris. Pages: XXX-XXX. Year 2008. (Jun 24 2013 11:14PM)
[22]Presentations: Un modèle de saillance spatio-temporelle pour la prédiction des mouvements oculaires lors du visionnage d'une vidéo. Authors: Marat S., Ho Phuoc T., Granjon L., Guyader N., Pellerin D., Guérin-Dugué A.. LIMA, Grenoble. Pages: XXX-XXX. Year 2008. (Jun 24 2013 11:15PM)
[23]Article: Organisation d'images par des cartes de Kohonen sur données de dissimilitude. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. GRETSI'07
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 2007. Pages: 849-852. Year 2007.
(Jun 24 2013 11:11PM)
[24]Article: A new adaptation of Self-Organizing Map for dissimilarity data. Authors: Ho Phuoc T., Guérin-Dugué A.. Computational and Ambient Intelligence. IWANN 2007. Lecture Notes in Computer Science (book series), vol 4507. Springer. No: ISBN: 978-3-540-73007-1. Pages: 219-226. Year 2007. (Jun 24 2013 11:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn