Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,819

(Nov 19 2018 11:29AM)(Jun 4 2015 10:11AM)(Jun 14 2011 10:20AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Dec 31 2010 10:19AM)(Jun 14 2011 10:11AM)(Jun 14 2011 10:08AM)
[1]Effect of Fault Resistance on the Operating Behavior of Distance Relay Chủ biên: Phan Huan Vu - Kim Hung Le. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2018.
[2]Giải tích mạng Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2014.
[3]Giáo trình Giải tích mạng điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng. Năm 2004.
[4]Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện. Chủ biên: Lê Kim Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2004.
[5]Giáo trình Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2003.
[6]Giáo trình Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Nơi XB: Trường Trung học Điện 3. Năm 2002.
[7]Giáo trình Hướng dẫn sử dụng rơ le số các hãng. Chủ biên: Lê Kim Hùng. Nơi XB: Trường Trung học Điện 3. Năm 2002.
[8]Giáo trinh Ngắn mạch trong hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1999.
[9]Giáo trình Bảo vệ rơ le và tự động hoá trong hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1998.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn