Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,683

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP BẢO VỆ RƠLE TẠI NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÚC SƠN BẰNG PHẦN MỀM ETAP . Tác giả: TS. Vũ Phan Huấn*; GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 37. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[2]Bài báo: Phân tích và đánh giá đặc tính làm việc bảo vệ so lệch dọc đường dây của rơle kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí KHCN các trường Đại học kỹ thuật. Số: 137. Trang: 14-21. Năm 2019. (Dec 13 2019 9:26AM)
[3]Bài báo: Thử nghiệm và đánh giá chức năng bảo vệ truyền cắt xa của Rơle khoảng cách kỹ thuật số Toshiba GRZ200. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên. Số: số 11. Trang: 91-98. Năm 2019. (Dec 13 2019 9:57AM)
[4]Bài báo: Phân tích và tính toán phối hợp rơle bảo vệ quá dòng có hướng bằng bài toán quy hoạch tuyến tính và phần mềm Etap. Tác giả: TS. Vũ Phan Huấn*; GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 9, 2019. Trang: 25. Năm 2019. (Nov 12 2019 1:53PM)
[5]Bài báo: Performance analysis and assessment of a transformer different protective relay SEL387 at 110kV Lang Co substation. Tác giả: Le Kim Hung - Vu Phan Huan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 13. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[6]Bài báo: Phân tích hệ thống định vị sự cố bằng phương pháp sóng lan truyền cho đường dây truyền tải điện 500kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng. Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*; Trương Thanh Trường; TS. Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 63. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[7]Bài báo: Cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối 22kV có phụ tải phi tuyến dùng D-STATCOM và bộ lọc sóng hài. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Vinh*; GS.TS. Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 125. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[8]Bài báo: Thử nghiệm và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bão hòa của biến dòng điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171. Số: Số 189(13). Trang: 129-134. Năm 2018. (Jan 7 2019 2:58PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kv Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải. Tác giả: Phạm Văn Kiên; Ngô Văn Dưỡng; Lê Kim Hùng; Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(124), 2018. Trang: 38-43. Năm 2018. (Nov 20 2018 11:48AM)
[10]Bài báo: Phân tích, thử nghiệm chức năng dao động điện của rơle khoảng cách kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng - Vũ Phan Huấn. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. Số: 124 (3/2018). Trang: 12-16. Năm 2018. (Nov 22 2018 9:42AM)
[11]Bài báo: Tính toán tự động hóa mạch vòng cho xuất tuyến 471 và 472 Quận ba Thành phố Đà Nẵng sử dụng phần mềm Opcoord. Tác giả: Phan Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Linh Giang, Lê Kim Hùng. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(110). Trang: 59-63. Năm 2017. (Nov 23 2018 10:35AM)
[12]Tham luận: Hybrid Damping Controller for STATCOM to Enhance Power Quality in Multi-Machine System. Tác giả: Nguyen Huu Vinh, Le Kim Hung, Nguyen Hung. International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017). Trang: 154-157. Năm 2017. (Nov 20 2018 11:15AM)
[13]Tham luận: Transient Stability Improvement of Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine in Power System. Tác giả: Nguyen Huu Vinh, Cao Minh Tien, Nguyen Hung and Le Kim Hung. 21st International Conference on Mechatronics Technology (ICMT 2017). Trang: 443-447. Năm 2017. (Nov 20 2018 11:19AM)
[14]Bài báo: Ứng dụng D-STATCOM để cải thiện chất lượng điện áp trên hệ thống điện phân phối 22kV: Khu công nghiệp Tân Bình, Tp.HCM. Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Vinh*; GS.TS. Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 107. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[15]Bài báo: Cấu hình và thử nghiệm liên động điều khiển bằng tin nhắn IEC61850 Goose của rơle bảo vệ hãng Toshiba và Sel. Tác giả: Lê Kim Hùng*, Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 49. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[16]Bài báo: Mô phỏng rơ le số bảo vệ mất kích thích máy phát điện. Tác giả: Lê Kim Hùng*, Trần Hữu Truyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 35. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[17]Bài báo: The evolution in network redundancy for substation automation with IEC 61850 edition 2. Tác giả: Lê Kim Hùng - Thạch Lễ Khiêm. Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên. Số: số 151(06). Trang: 125-129. Năm 2016. (Nov 23 2018 10:27AM)
[18]Bài báo: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng: phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu ngang tầm khu vực. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí KH&CN Việt Nam. Số: số 9(678), ISSN 1859-4794. Trang: 35-37. Năm 2015. (Nov 26 2018 10:29AM)
[19]Bài báo: Sử dụng Statcom để nâng cao ổn định trong hệ thống điện gió kết hợp với lưới điện. Tác giả: Nguyen Huu Vinh, Nguyen Hung, Le Kim Hung. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng,. Số: 96 Q2. Trang: 219-222. Năm 2015. (Nov 26 2018 10:25AM)
[20]Bài báo: Sử dụng thuật toán tìm kiếm sự hài hòa giải quyết bài toán bù tối ưu công suất phản kháng cho mạng phân phối hình tia. Tác giả: Phạm Viết Sĩ; PGS.TS. Lê Kim Hùng*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 87. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[21]Bài báo: Đánh giá chức năng định vị điểm sự cố của rơle Areva sử dụng trong hệ thống điện. Tác giả: PGS.TS. Lê Kim Hùng*; Vũ Phan Huấn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 38. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[22]Bài báo: Xây dựng tập tin Comtrade bằng Matlab để đánh giá chức năng định vị sự cố trên rơ le bảo vệ. Tác giả: Le Kim Hung,. Tạp chí KH&CN trường Đại học Thái Nguyên. Số: 8 (122). Trang: 149-153. Năm 2014. (Jun 4 2015 9:51AM)
[23]Bài báo: Thí nghiệm chức năng định vị sự cố của rơ le Toshiba. Tác giả: Lê Kim Hùng,.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị KH&CN Điện lực toàn quốc năm 2014
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 01/2014. Trang: 709-718. Năm 2014.
(Jun 4 2015 9:54AM)
[24]Bài báo: Fault classification and location on transmission line using Anfis net. Tác giả: Lê Kim Hùng,.. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 101. Trang: 59-65. Năm 2014.
(Jun 4 2015 10:00AM)
[25]Bài báo: Giải pháp đổi mới công tác quản lý hoạt động KH&CN đối với các trường ĐH kỹ thuật công nghệ trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và đào tạo. Tác giả: Lê Kim Hùng. Hội thảo - Tập huấn Quốc gia "Đổi mới hoạt động KH&CN phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Số: 01. Trang: 19-24. Năm 2014. (Jun 4 2015 9:58AM)
[26]Bài báo: How to make the Goose messages to solve the interoperability between Areva and Sel IEDs. Tác giả: Lê Kim Hùng ; Vũ Phan Huấn; Lê Thị Minh Châu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 35. Năm 2014. (Mar 10 2015 4:24PM)
[27]Bài báo: Xây dựng chương trình hỗ trợ tính toán và phối hợp đặc tuyến thiết bị bảo vệ trên lưới phân phối. Tác giả: PGS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 34. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[28]Bài báo: Phân tích bản ghi sự kiẹn của rơle kỹ thuật số bằng phần mềm Siemens Sigra 4. Tác giả: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 51/2012
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 51. Trang: 16-25. Năm 2012.
(Jun 21 2012 10:14AM)
[29]Bài báo: Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa lưới điện phân phối 22 kV 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây bằng phương pháp hàm chi phí tính toán hằng năm. Tác giả: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Trần Vinh Tịnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 52/2012. Số: 52. Trang: 10-17. Năm 2012. (Jun 21 2012 10:15AM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng máy phát DFIG kết nối song song với máy phát FSIG dể cải thiện đặc tính làm việc của máy phát FSIG trong trang thái tĩnh của hệ thống tua bin gió. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Minh Quân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 8(57)/2012 ;Q1. Trang: 20-26. Năm 2012.
(Apr 25 2013 2:47PM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp xác định hệ số phát thải cơ sở cho hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Lê Kim Hùng-Phan Công Tám
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 50/2012
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 50. Trang: 18-24. Năm 2012.
(Jun 21 2012 10:12AM)
[32]Bài báo: Xây dựng phương pháp thí nghiệm rơ le bảo vệ trong Trạm biến áp tự động hóa sử dụng giao thức IEC 61850. Tác giả: Lê Kim Hùng, Lê Văn Ngân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 3(64)/2012
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 3(64)/2012. Trang: 12-19. Năm 2012.
(May 20 2013 1:20PM)
[33]Bài báo: Ảnh hưởng của hệ thống nối đất đến quá điện áp và quá dòng điện khi sự cố chạm đất trong lưới điện phân phối 22 kV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Lương Minh, Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 10(59)/2012. Số: 10 (59) / 2012. Trang: 19-25. Năm 2012. (Apr 25 2013 2:56PM)
[34]Bài báo: Nhận dạng sụ cố trên đường dây truyền tải điện bằng hệ mờ. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn, Phan Thành Việt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 9(58)/2012 ;Q1
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 9 (58) / 2012. Trang: 1-7. Năm 2012.
(Apr 25 2013 2:52PM)
[35]Bài báo: A Design of Digital Resistance Equipment for comissioning and testing. Tác giả: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việt
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ số 83B (tiếng Anh), các trường Đại học Kỹ thuật
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 83B. Trang: 92-96. Năm 2011.
(Jun 21 2012 10:00AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu Bộ điều biến FSK trong việc truyền tín hiệu số bằng sóng mang trên đường dây tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng-Nguyễn Thị Ngọc Minh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 47/2011
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 47. Trang: 17-23. Năm 2011.
(Jun 21 2012 10:11AM)
[37]Bài báo: Chi phí môi trường do sản xuất năng lượng : một ví dụ cho ngành điện Việt Nam. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đàm Xuân Hiệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 38. Trang: 29-36. Năm 2010.
(Jan 25 2011 8:39AM)
[38]Bài báo: Thử nghiệm bảo vệ mất kích từ trên cơ sở phối hợp làm việc với đặc tính máy phát. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Hoài nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 38. Trang: 45-50. Năm 2010. (Jan 25 2011 8:39AM)
[39]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng cấu hình rơ le sa thải phụ tải cho Trạ biến áp 110 kV ĐăkMil. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39. Trang: 151-157. Năm 2010. (Jan 25 2011 2:32PM)
[40]Bài báo: Ứng dụng tính toán chế độ không đối xứng của lưới điện phân phối 22KV khu vực miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng, Trần Vinh Tịnh, Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6 (35). Trang: 48-54. Năm 2009.
(Jan 26 2011 11:19AM)
[41]Bài báo: Thí nghiệm rơle rel670 bảo vệ khoảng cách kỹ thuật số cho đường dây truyền tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Số: 59. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:32AM)
[42]Bài báo: Ứng dụng rơ le so lệch trở kháng thấp7SS601 để bảo vệ cho thanh góp hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 33. Trang: 28-34. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:28AM)
[43]Bài báo: Ứng dụng công nghệ trải phổ vào việc truyền tin trên đường dây tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Thị Ngọc Minh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 34. Trang: 59-66. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:29AM)
[44]Bài báo: Nghiên cứu tính toán chế độ không đối xứng của lưới điện phân phối 22kV khu vực miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng, Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 35. Năm 2009. (Jan 25 2011 8:31AM)
[45]Bài báo: Tính toán phân bố dòng điện trở về trong lưới điện phân phối 22 kV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Trần Vĩnh Tịnh, Võ Như Quốc. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 30. Trang: 14-22. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:52AM)
[46]Bài báo: Phương pháp chào giá điện cạnh tranh theo mô hình giá thị trường đối với các nhà máy nhiệt điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đỗ Thanh sơn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 32. Trang: 46-54. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:53AM)
[47]Tham luận: Hoạt động đào tạo Sau đại học theo nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Hoàng Dũng. , Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng. Trang: 5-13. Năm 2009. (Jan 18 2011 8:54AM)
[48]Tham luận: Thành tựu nghiên cứu khoa học của Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1994-2009. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 17-30. Năm 2009.
(Jan 18 2011 8:56AM)
[49]Bài báo: Tối ưu hóa vị trí đặt và công suất pháy của nguồn phân tán trên mô hình lưới điện phân phối 22 KV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Lê Hải Thanh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 25. Trang: 65-70. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:41AM)
[50]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơ le quá dòng kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 68. Trang: 6-10. Năm 2008.
(Jan 18 2011 8:51AM)
[51]Tham luận: Đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại Đại học Đà Nẵng-cơ hội-thách thức. Tác giả: Lê Kim Hùng, Võ Trung Hùng. (Hội thảo Quốc gia “Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và Truyền thông theo nhu cầu xã hội” do Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT phối hợp tổ chức tại Đà nẵng. Trang: 178-185. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:43AM)
[52]Tham luận: Hoạt động KHCN tại ĐHĐN 5 năm qua và định hướng đổi mới hoạt động KHCN giai đoạn 2008-2020. Tác giả: Lê Kim Hùng. (Hội thảo Quốc gia “Đổi mới hoạt động Khoa học và Công nghệ trong các trường Đại học giai đoạn 2008-2020” do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 41-50. Năm 2008.
(Jan 18 2011 8:44AM)
[53]Bài báo: Xây dựng chương trình kiểm định và đánh giá chất lượng rơ le so lệch kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ  Phan Huấn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 14-18. Năm 2008. (Jan 18 2011 8:45AM)
[54]Bài báo: Nghiên cứu bán kính cấp điện hiệu quả lưới điện phân phối 22 KV 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây. Tác giả: Lê Kim Hùng; Võ Như Quốc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 43-50. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[55]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính từ trường của các máy biến áp công suất lớn. Tác giả: Lê Thành Bắc; Lê Kim Hùng; Alecxandrop G.N. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24). Trang: 1-8. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[56]Bài báo: Kiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tác giả: Lê Kim Hùng; Nguyễn Thị Ngọc Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(24). Trang: 16-22. Năm 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[57]Bài báo: The advantage of standard IEC 61850 in protection and substation automation systems. Tác giả: Lê Kim Hùng; Thạch Lễ Khiêm. Proceeding of the 10th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology. Số: 10/2007. Trang: 315-320. Năm 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[58]Bài báo: Thiết kế ứng dụng thiết bị điều khiển mức ngắn thay thế các tủ bảng điện truyền thông cho các trạm biến áp 35/22 KV. Tác giả: Lê Kim Hùng, Thạch Lê Khiêm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (22). Trang: 7-12. Năm 2007. (Jan 26 2011 10:45AM)
[59]Bài báo: Cẩm nang điện tử và mô hình mô phỏng rơ le trên máy tính-giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng rơ le kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng, Lê Thị Minh châu, Nguyễn Long
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực. Số: 3. Trang: 59-64. Năm 2007. (Jan 17 2011 11:00AM)
[60]Bài báo: The advantage of standard IEC 61850 in protection and substation automation systems. Tác giả: Lê Kim Hùng; Thạch Lễ Khiêm. Proceeding of the 10th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology, October 2007. Số: 1. Trang: 315-320. Năm 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[61]Bài báo: Cẩm nang điện tử và mô hình mô phỏng rơ le trên máy tính-giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng rơ le kỹ thuật số. Tác giả: Lê Kim Hùng; Lê Thị Minh Châu; Nguyễn Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực. Số: 3. Trang: 59-64. Năm 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[62]Tham luận: Một số mô hình NCKH tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh, Phan Thị Hoa. Hội thảo –Tập huấn “Đổi mới hoạt động KHCN nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng Giáo dục đại học Đà Nẵng. Trang: 107-116. Năm 2007. (Jan 17 2011 11:11AM)
[63]Tham luận: Tính giờ chuẩn cho hoạt động KHCN trong Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo –Tập huấn “Đổi mới hoạt động KHCN nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng Giáo dục đại học Đà Nẵng. Trang: 117-122. Năm 2007. (Jan 17 2011 11:12AM)
[64]Bài báo: Nghiên cứu tự động hóa mạch vòng trong lưới phân phối thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Ngọc Linh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực. Số: 2. Trang: 37-42. Năm 2006. (Jan 17 2011 9:14AM)
[65]Bài báo: Giải pháp điều khiển trạm biến áp 110 kV Xuân Hà bằng máy tính. Tác giả: Lê Kim Hùng; Võ Đức Hoàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học kỹ thuật. Số: 58. Trang: 6-9. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[66]Tham luận: Nghiên cứu tự động hóa mạch vòng trong lưới phân phối thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực số 2, 2006. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Điện lực số 2, 2006
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Trang: 15-21. Năm 2006.
(Dec 31 2010 10:19AM)
[67]Bài báo: Phân tích vấn đề điều khiển và an toàn Hệ thống điện, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 14, 2006. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 14, 2006. Số: 14. Trang: 15-21. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[68]Bài báo: Phân tích vấn đề điều khiển và an toàn Hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 14. Trang: 28-32. Năm 2006.
(Jan 17 2011 9:33AM)
[69]Bài báo: Nghiên cứu các ứng dụng tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống điện Việt Nam. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Đình Doãn, Trần Quốc Tuấn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 15+16. Trang: 25-31. Năm 2006. (Jan 17 2011 9:34AM)
[70]Bài báo: Một số giải pháp điều khiển trạm biến áp bằng máy tính tại khu vực Miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng, Võ Đức Hoàng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 17. Trang: 15-20. Năm 2006. (Jan 17 2011 9:39AM)
[71]Bài báo: Khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án cung cấp điện của một số khu dân cư mới tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 22. Trang: 25-31. Năm 2006.
(Jan 17 2011 10:58AM)
[72]Bài báo: Giải pháp điều khiển trạm biến áp 110 kV Xuân Hà bằng máy tính. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. Số: 58. Trang: 6-9. Năm 2006. (Jan 17 2011 11:00AM)
[73]Bài báo: Nghiên cứu các ứng dụng tối ưu trào lưu công suất trong hệ thống điện Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 15+16, 2006. Tác giả: Nguyễn Đình Doãn; Trần Quốc Tuấn; Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(15)-4(16). Trang: 25 đến 31. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[74]Bài báo: Một số giải pháp điều khiển trạm biến áp bằng máy tính tại khu vực Miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng; Võ Đức Hoàng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(17). Trang: 15-20. Năm 2006. (Dec 31 2010 10:19AM)
[75]Bài báo: Ứng dụng hệ thống tự động lưới phân phối (DAS) để giảm thời gian và phạm vi mất điện khi có sự cố vĩnh cửu của lưới điện phân phối miền Trung. Tác giả: Lê Kim Hùng; Nguyễn Thành. Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về tự động hóa-VICA VI, 2005. Số: 1. Trang: 15-21. Năm 2005. (Dec 31 2010 10:19AM)
[76]Bài báo: Ứng dụng rơ le khoảng cách số MICOM để bảo vệ đường dây truyền tải điện. Tác giả: Lê Kim Hùng. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4. Trang: 1-5. Năm 2004.
(Jan 17 2011 9:09AM)
[77]Bài báo: Tính toán giá trị cài đặt cho các vùng của bảo vệ khoảng cách sử dụng các phần mềm tính toán ngắn mạch. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 46+47. Trang: 32-36. Năm 2004. (Jan 17 2011 9:10AM)
[78]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo phụ tải hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật . Số: 46+47. Trang: 75-80. Năm 2004. (Jan 17 2011 9:12AM)
[79]Bài báo: Tính toán giá trị cài đặt cho các vùng của bảo vệ khoảng cách sử dụng các phần mềm tính toán ngắn mạch, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004. Số: 46-47. Trang: 15-21. Năm 2004. (Dec 31 2010 10:19AM)
[80]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ ron trong dự báo phụ tải hệ thống điện, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật số 46+47, 2004
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 46+47. Trang: 15-21. Năm 2004.
(Dec 31 2010 10:19AM)
[81]Bài báo: Sơ đồ tăng tốc vùng 2 kết hợp với RAR và DAR. Tác giả: Lê Kim Hùng, Tôn Thất Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Điện lực của EVN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 9. Trang: 34-36. Năm 2003.
(Jan 17 2011 9:07AM)
[82]Bài báo: Sơ đồ tăng tốc vùng 2 kết hợp với RAR và DAR, Tạp chí Điện lực của EVN số 9, 2003. Tác giả: Lê Kim Hùng; Tôn Thất Hùng. Tạp chí Điện lực-EVN. Số: 9. Trang: 34 đến 36. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[83]Bài báo: Ứng dụng rơ le khoảng cách số MICOM để bảo vệ đường dây truyền tải điện, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng số 4, 2004. Tác giả: Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 1 đến 5. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[84]Bài báo: Hệ thống thông tin cáp quang trong hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng, Đinh Phước Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 39-43. Năm 2003. (Jan 17 2011 8:59AM)
[85]Bài báo: Xem xét sự tản mạn của các sai số ảnh hưởng đến sự làm việc của sơ đồ bảo vệ khoảng cách. Tác giả: Lê Kim Hùng, Tôn Thất Hùng. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 44+45. Trang: 70-74. Năm 2003. (Jan 17 2011 9:06AM)
[86]Bài báo: Hệ thống quản lý năng lượng (SCADA/EMS). Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3. Trang: 11-15. Năm 2003.
(Jan 17 2011 9:02AM)
[87]Bài báo: Hệ thống thông tin cáp quang trong hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng; Đinh Phước Huy. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 39-43. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[88]Bài báo: Ứng dụng bài toán đánh giá trạng thái trong hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng; Nguyễn Mạnh Hà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 40+41. Trang: 21-26. Năm 2003. (Dec 31 2010 10:19AM)
[89]Bài báo: Tính toán lưới phân phối theo lượng điện năng tiêu thụ. Tác giả: Lê Kim Hùng, Nguyễn Bảo Trọng. , Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 36+37. Trang: 99-103. Năm 2002. (Jan 17 2011 8:51AM)
[90]Bài báo: Sự phát triển trong khái niệm mới về rơle. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Điện lực của EVN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 30-32. Năm 2001.
(Jan 17 2011 8:49AM)
[91]Bài báo: Phương pháp phân bố tối ưu công suất. Tác giả: Lê Kim Hùng-Nguyễn Văn Tuân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng số 7, 2000. Số: 7. Trang: 41-46. Năm 2000. (Jan 12 2011 3:01PM)
[92]Bài báo: Phương pháp toán học trong đánh giá trạng thái hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng số 3, 1997. Số: 3. Trang: 27-31. Năm 1997. (Jan 12 2011 2:47PM)
[93]Bài báo: Dự báo và quy hoạch điện cho khu công nghiệp hoá dầu Dung Quất. Tác giả: Lê Kim Hùng; Trần Vinh Tịnh, Tăng Thiên Tư, Trần Tấn Vinh, Lê Hồng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo quốc tế về Dung Quất-31/3-2/4/1997-Đà Nẵng, Việt Nam, 1997
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: -. Trang: 209-212. Năm 1997.
(Jan 12 2011 2:50PM)
[94]Bài báo: Tự động hoá giám sát an toàn hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Điện lực Miền Trung số 60, 1997
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 60. Trang: 10-11. Năm 1997.
(Jan 12 2011 2:53PM)
[95]Bài báo: Áp dụng kỹ thuật số trong lĩnh vực bảo vệ rơ le. Tác giả: Lê Kim Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Điện lực Miền Trung số 47, tháng 5/96. Số: 47. Năm 1996. (Jan 12 2011 2:38PM)
[96]Bài báo: Mô hình hoá Hệ thống điện. Tác giả: Lê Kim Hùng
marriage affairs open i want an affair
. Thông báo Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: 15-17. Năm 1996.
(Jan 12 2011 2:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ANFIS and Fuzzy Tuning of PID Controller for STATCOM to Enhance Power Quality in Multi-machine System Under Large Disturbance. Authors: Huu Vinh Nguyen, Hung Nguyen, Kim Hung Le. ATEA Conference, ESCI-Scopus Index. No: 1. Pages: 1-10. Year 2019. (Dec 5 2019 8:50AM)
[2]Article: Using an intelligent Anfis controller for Statcom in improving dynamic voltage stability. Authors: Huu Vinh Nguyen; Minh Tien Cao; Hung Nguyen; Kim Hung Le. FACTA Universitatis; Series: Electronics and Energeticsod (ESCI). No: Vol 30, No 1. Pages: 1-16. Year 2019. (Dec 5 2019 10:44AM)
[3]Article: Performance comparison between PSO and GA in improving dynamic voltage stability in Anfis Controllers for Statcom. Authors: Huu Vinh Nguyen, Minh Tien Cao, Hung Nguyen, Kim Hung Le. Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR, ESCI journal). No: Vol 9, No 6. Pages: 4863-4869. Year 2019. (Dec 5 2019 10:54AM)
[4]Article: Performance Evaluation of a Generator Differential Protection Function for a Numerical Relay-ESCI. Authors: Kim Hung Le, Phan Huan Vu. Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR, ESCI journal). No: Vol 9, No 4. Pages: 4342-4348. Year 2019. (Dec 13 2019 9:34AM)
[5]Article: Assessing Power System Stability Following Load Changes and Considering Uncertainty-ESCI. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh. Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR, ESCI journal). No: Vol 8, No 2. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Dec 17 2019 11:06AM)
[6]Article: A Methodology for Assessing Stability of Power Systems According to Load Changes Considering Uncertainty, Engineering. Authors: Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Kien Pham and Van Ky Huynh. Engineering Technology & Applied Science Research ETASR-ESCI (ISI). No: Vol. 8, No. 2, April 2018 (E-SCI journal). Pages: 1-6. Year 2018. (Nov 20 2018 11:39AM)
[7]Article: Comparative Study on Controllers for Improving Transient Stability of DFIG Wind Turbine During Large Disturbances. Authors: Minh Quan Duong *, Sonia Leva, Marco Mussetta *, Kim Hung Le. International journal ENERGIES (SCI-E). No: February 2018; Energies 11(3):480; DOI:10.3390/en11030480. Pages: 1-18. Year 2018. (Nov 20 2018 11:45AM)
[8]Article: Effect Evaluation of Fault Resistance on the Operating Behavior of a Distance Relay. Authors: Kim Hung Le - Phan Huan Vu. Tạp chí ESCI (ISI) Engineering, Technology & Applied Science Research. No: Vol. 8, No. 3, 2018, 2975-2980. Pages: 2975-2980. Year 2018. (Nov 19 2018 11:17AM)
[9]Article: Performance Evaluation of Traveling Wave Fault Locator for a 220kV Hoa Khanh-Thanh My Transmission Line. Authors: Kim Hung Le - Phan Huan Vu. Tạp chí ESCI (ISI) Engineering, Technology & Applied Science Research. No: Vol. 8, No. 4, 2018, 3243-3248. Pages: 3243-3248. Year 2018. (Nov 19 2018 11:23AM)
[10]Article: Application of Anfis-Pid Controller for Statcom to Enhance Power Quality in Power System Connected Wind Energy System. Authors: Huu Vinh Nguyen, Hung Nguyen, Kim Hung Le. International Journal of Engineering & Technology (Scopus). No: 7 (4.4). Pages: 35-37. Year 2018. (Dec 12 2019 10:03AM)
[11]Article: A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit. Authors: Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Kien Pham and Alberto Berizzi. International journal ENERGIES (SCI-E). No: Energies 2017, 10, 1163; doi:10.3390/en10081163. Pages: 1-15. Year 2017. (Nov 20 2018 11:29AM)
[12]Article: Application of Adaptive neuro-fuzzy inference system for enhancing controllability of a Statcom in power systems. Authors: Nguyen Huu Vinh, Nguyen Hung, Le Kim Hung. International Journal of Engineering Science &Innovative Technology (IJESIT). No: Volume 6, Sept 2017. Pages: 21-29. Year 2017. (Nov 20 2018 11:22AM)
[13]Article: Designing PID Controller for STATCOM and SVC in Multi-machine System using Modal theory method. Authors: Nguyen Huu Vinh, Nguyen Hung, Le Kim Hung. International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR). No: Volume 7, Issue October (2017). Pages: 14-18. Year 2017. (Nov 20 2018 11:33AM)
[14]Presentations: Performance analysis of a 310W Photovoltaic module based on single and double diode model. Authors: M. Q. Duong - K. H. Le - all. The 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE 2017); March 23-25, 2017, Bucharest, Romania. Pages: 1-6. Year 2017. (Nov 23 2018 10:56AM)
[15]Article: Effects of bypass diode configurations on solar photovoltaic modules suffering from shading phenomenon. Authors: Quan Minh Duong, Kim Hung Le, Thi Sen Dinh, Marco Mussetta, Nicoleta Gabriela Sava. 2017 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucarest, Romania. No: 1. Pages: 731-735. Year 2017. (Nov 22 2018 10:30AM)
[16]Presentations: A hybrid Fuzzy-PI cascade controller for transient stability improvement in DFIG wind generators. Authors: Quan Minh Duong, Francesco Grimaccia, S. Leva, Kim Hung Le. 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems; Vancouver, Canada; 24-29 July 2016. Pages: 1733-1739. Year 2016. (Nov 23 2018 10:43AM)
[17]Presentations: Simulation and performance analysis of a new LVRT and damping control scheme for DFIG wind turbines. Authors: Quan Minh Duong, Huu Hieu Nguyen, Kim Hung Le, Marco Mussetta. 2016 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET). Pages: 288-293. Year 2016. (Nov 23 2018 10:49AM)
[18]Presentations: Hybrid controller for transient stability in wind generators. Authors: Quan Minh Duong, F. Grimaccia, S. Leva, Kim Hung Le. 2015 International Power Systems Conference (PSC), Clemson University. Pages: 1-6. Year 2015. (Nov 26 2018 10:12AM)
[19]Presentations: Application Study of a Statcom to enhance stability of a Grid connected wind energy system. Authors: Nguyen Huu Vinh, Le Kim Hung, Nguyen Hung. 2015 IEEE International Future Energy Electronic Conference, Taipei, Taiwan. Pages: 159-163. Year 2015. (Nov 26 2018 10:35AM)
[20]Article: Hybrid Structure and Fuzzy Logic High Precision Control for Non-Geostationary Satellite Antenna. Authors: Quan Minh Duong, Alberto Dolara, F. Grimaccia,M. Mussetta, R.E. Zich, Kim Hung Le. International Journal on Communications Antenna and Propagation. No: Vol.5 2015; ISSN 2039-5086. Pages: 290-296. Year 2015. (Nov 26 2018 10:07AM)
[21]Article: Improving Transient Stability in a Grid-Connected Squirrel-Cage Induction Generator Wind Turbine System Using a Fuzzy Logic Controller. Authors: Quan Minh Duong, F. Grimaccia, S. Leva, Kim Hung Le. Energies Journal /SCIE. No: Vol.8, Issue 7 (2015); ISSN 1966-1073. Pages: 6328-6349. Year 2015. (Nov 26 2018 10:13AM)
[22]Presentations: Small and Large Signal Stability Analysis of IMPSA Wind Power Plant Integration on Vietnamese Power System. Authors: Quan Minh Duong, Kim Hung Le, VT Tran, Marco Mussetta. 2015 IEEE Power Tech, Eindhoven, IEEE/PES. Pages: 1-6. Year 2015. (Nov 26 2018 10:18AM)
[23]Article: Non-Geostationary Satellite Antenna Tracking by means of Fuzzy Logic High Precision Control. Authors: Minh Quan Duong - Kim Hung Le,... 2014 IEEE Fifth International Conference on Communication and Electronics (ICCE). No: 01. Pages: 688-692. Year 2014. (Jun 4 2015 10:03AM)
[24]Article: How to make the Goose messages to solve the interoperability between Areva and Sel IED. Authors: Le Kim Hung,.. 13th International Symposium on Advanced Technology (ISAT) 2014
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 01. Pages: 59-64. Year 2014.
(Jun 4 2015 10:08AM)
[25]Article: Comparison of Power Quality in Different Grid-Integrated Wind Turbines. Authors: Le Kim Hung,.. 2014 16th IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), Bucharest, Romania. No: 01. Pages: 241-247. Year 2014. (Jun 4 2015 10:06AM)
[26]Presentations: Impact of IMPSA Wind Power Plant on Ninh Thuan - Binh Thuan Grid With Small Signal Stability Assessment. Authors: Le Kim Hung,... 13th International Symposium on Advanced Technology (ISAT). Pages: 65-69. Year 2014. (Jun 4 2015 10:07AM)
[27]Article: A studying of single ended fault locator on siemens relay. Authors: Le Kim Hung,Vu Phan Huan, Nguyen Hoang Viet
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Electrical and Control Engineering, 2013 Vol.3, No.2
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: Vol.3, No.2. Pages: 12-17p. Year 2013.
(May 20 2013 1:18PM)
[28]Article: A fault location system for transmission lines using data measurements from two ends. Authors: Lê Kim Hùng, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn. 2012 International Conference on Green technology and Subtainable development- Ho Chi Minh City, 29-30 september 2012. No: 1/2012. Pages: 421-428. Year 2012. (Apr 25 2013 2:50PM)
[29]Article: Effect of harmonic on Protection relay to Power system. Authors: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việt. The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 232-237. Year 2011.
(Jun 21 2012 10:09AM)
[30]Article: The effect of Fault resistance on the Performance of distance relay protection. Authors: Lê Kim Hùng-Vũ Phan Huấn-Nguyễn Hoàng Việt. The 2011 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering. No: 01. Pages: 238-244. Year 2011. (Jun 21 2012 10:03AM)
[31]Article: Automates finis controles pour localizer des messages avec variables et variants
.
Authors: LE Kim Hung, VO Trung Hung
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Colloque International RUNSUD 2010, Universite Nice-Sophia Antipolis, France,23-25 Mars. Pages: 454-461. Year 2010. (Jan 25 2011 8:35AM)
[32]Article: Optimal placement and sizing of distributed generation on the 22kV distribution network. Authors: Lê Kim Hùng; Lê Thái Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 2(25). Pages: 65-70. Year 2008. (Dec 31 2010 10:19AM)
[33]Article: The design and application of bay control unit to replace the conventional protection & control panels of the 35/22kV medium voltage substations. Authors: Lê Kim Hùng; Thạch Lễ Khiêm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. No: 5(22). Pages: 7-12. Year 2007. (Dec 31 2010 10:19AM)
[34]Article: The advantage of standard IEC 61850 in protection and substation automation systems. Authors: LE Kim Hung, THACH Le Khiem, IVAN De Mesmaeker
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. , Proceeding of the 10th Conference on science and technology, Ho Chi Minh City University of Technology
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Pages: 315-320. Year 2007.
(Jan 17 2011 11:02AM)
[35]Article: Investigation of several OPF applications in the Vienamese power system. Authors: T. Tran Quoc, S. Lam Du, H. Le Kim, U. La Van, C. nguyen Duc. Transmission & Distribution Conference & Exposition 2003 IEEE/PES, Dallas, Texas. No: 03TD0225. Pages: 225-229. Year 2003. (Jan 17 2011 9:05AM)
[36]Article: Localization Concepts Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim, J-C Sabonadiere, N. Hadjsaid
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Proceeding of International Symposium on Electric Power Engineering, STOCKHOLM POWER TECH Sweden (18-22/6/1995).
marriage affairs open i want an affair
. Pages: 651-652. Year 1995.
(Jan 12 2011 2:23PM)
[37]Article: Local Pre-screening Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim, J-C Sabonadiere, N. Hadjsaid. Proceeding of the 30e Universities Power Engineering Conference-UPEC’95-University of Greenwich-London (5-7/9/95)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: Volume 1. Pages: 351-354. Year 1995.
(Jan 12 2011 2:26PM)
[38]Article: A New Contingency Selection Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim, J-C Sabonadiere, N. Hadjsaid. Proceeding of International Conference on Energy Management and Power Delivery-EMPD’95-Singapore (21-23/11/95). No: Vol. 1. Pages: 244-248. Year 1995. (Jan 12 2011 2:28PM)
[39]Article: Localization Concepts Applied to Cyclic Security Analysis. Authors: H. Le Kim; N. Hadjsaid; J-C Sabonnadiere. International Symposium on Electric Power Engineering, STOCKHOLM POWE R TECH Sweden (18-22/6/1995). No: SSPT PS 21-06-0556. Pages: 651 đến 655. Year 1995. (Dec 31 2010 10:19AM)
[40]Article: Comparaison des critères de Sélection de la Région perturbée pour les Études de sécurité des Transits de la puissance active dans les Réseaux électriques. Authors: Le Kim Hung, J.C Sabonnadiere, N. Hadjsaid
marriage affairs open i want an affair
. Conférence des Jeunes chercheurs en Genie électrique (FIRELEC), Grenoble-France (6,7,8/4/1994). No: 1. Pages: 15-20. Year 1994. (Jan 12 2011 2:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn