Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,842

 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở KonTum: một số hàm ý chính sách
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: NXB Nông Nghiệp, Hà Nội; Số: 978-604-60-0000-0;Từ->đến trang: 393-399;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (NNCNC) đang trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển Nông nghiệp ở nhiều địa phương và trong đó có Kon Tum. Như vậy để phát triển NNCNC, Kon Tum cần có những giải pháp gì. Bài viết tập trung những nội dung như NNCNC là gì, những cơ hội và thuận lợi, và thách thức và khó khăn, một số hàm ý chính sách trong phát triển NNCNC ở Kon Tum.
ABSTRACT
The development of high technology agriculture is becoming an indispensable trend in the development of agriculture in many localities, including KonTum. Therefore, to develop hi-tech agriculture, Kon Tum needs solutions. The paper focuses on what are the advantages of hi-tech agriculture, the opportunities and advantages, and the challenges and difficulties, some of the policy implications of developing high-tech agriculture in Kon Tum
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn