Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,552

  

Hướng nghiên cứu:

- Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế - xã hội: Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ, hài lòng công việc, nghiên cứu các lý thuyết hành vi ...


- Nghiên cứu hệ thống thông tin quản lý: Phát triển hệ thống thông tin quản lý, ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), mô hình DeLone & McLean, mô hình Seddon,... để đánh giá ứng dụng thành công công nghệ


 - Nghiên cứu ứng dụng các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, kiểm soát qui trình,...

- Tư vấn điều tra và phân tích dữ liệu bằng các phần mềm SPSS, AMOS, EXCEL.

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn