Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,868

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành toán kinh tế và một vài hàm ý. Tác giả: Lê Dân. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. Trang: 162-171. Năm 2020. (Aug 1 2020 1:05PM)
[2]Bài báo: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở KonTum: một số hàm ý chính sách. Tác giả: Lê Dân. NXB Nông Nghiệp, Hà Nội. Số: 978-604-60-0000-0. Trang: 393-399. Năm 2018. (Jul 4 2018 10:35AM)
[3]Tham luận: Liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Dân. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trang: 222-230. Năm 2015. (Sep 20 2016 3:46PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu đo lường sự hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lê Dân. Đà Nẵng. Số: 3 (03). Trang: 89-95. Năm 2015. (Sep 20 2016 3:36PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu nhằm đo lường sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh ĐăkNông. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 3 (76). Trang: 91-96. Năm 2014. (Jun 27 2014 11:59AM)
[6]Bài báo: Ứng dụng mô hình holsat để đánh giá sự hài lòng của du khách tại điểm đến Măng Đen . Tác giả: TS. Lê Dân*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 10. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[7]Tham luận: Định hướng sản phẩm du lịch đặc trưng cho khu Du Lịch Sinh thái Quốc gia Măng Đen. Tác giả: Lê Dân. Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển Khu Du lịch Sinh thái Quốc gia Măng Đen". Trang: 32-41. Năm 2013. (Jun 22 2013 3:26PM)
[8]Bài báo: Hoàn thiện công tác thống kê nhằm triển khai thành công phương pháp sixsigma ở Việt Nam. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4 (65). Trang: 13-18. Năm 2013.
(Jun 21 2013 6:49PM)
[9]Bài báo: Mối liên kết giữa các trường đại học với doanh nghiệp. Tác giả: Lê Dân
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1 (116). Trang: 92-96. Năm 2013.
(Jun 22 2013 3:04PM)
[10]Bài báo: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên điện toán đám mây: giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Ts. Lê Dân, Ths. Hoàng Thị Bích Ngọc. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2012.
(May 15 2013 6:15PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình sem đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 4, tập VI. Trang: 121-130. Năm 2012.
(Jun 21 2013 7:08PM)
[12]Bài báo: Mô hình đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viên công ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Dân, Ths. Nguyễn THị Hương
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5(54). Trang: 117-123. Năm 2012. (May 15 2013 6:07PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng chuỗi Markov trong dự báo cơ cấu lao động. Tác giả: TS. Lê Dân, Ths. Hà Thị Phương Thảo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1(50). Trang: 102-108. Năm 2012.
(May 15 2013 6:12PM)
[14]Bài báo: Phương án đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức. Tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 44. Trang: 163-168. Năm 2011.
(Jul 20 2011 10:09AM)
[15]Bài báo: Mô hình đánh giá sự trung thành của sinh viên dựa vào phân tích nhân tố. Tác giả: Lê Dân, Nguyễn Thị Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 43. Trang: 135-142. Năm 2011. (Jul 20 2011 6:42AM)
[16]Bài báo: Đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công tại thành phố Đà Nẵng: Tình hình thực hiện và một số kiến nghị. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1. Trang: 40-43. Năm 2010. (May 12 2011 11:17PM)
[17]Bài báo: Hoàn thiện công tác thống kê phục vụ triển khai phương pháp SixSigma. Tác giả: Lê Dân
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 1. Trang: 31-35. Năm 2010.
(May 12 2011 11:18PM)
[18]Bài báo: Đánh giá sự hài lòng về dịch vụ công ở Đà Nẵng. Tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Con số và Sự kiện. Số: 4. Trang: 21-24. Năm 2010. (May 12 2011 11:21PM)
[19]Bài báo: Bảo đảm an sinh xã hội ở Đà Nẵng. Tác giả: Lê Dân
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Con số và Sự kiện. Số: 7. Trang: 23-26. Năm 2010. (Aug 30 2011 7:20AM)
[20]Bài báo: Hoàn thiện công tác thống kê nhằm kiểm soát qui trình trong các doanh nghiệp. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học & Phát triển
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 146. Trang: 34-36. Năm 2009.
(May 12 2011 11:12PM)
[21]Bài báo: Sử dụng các chỉ số năng lực để kiểm soát qui trình. Tác giả: Lê Dân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 30. Trang: 104-109. Năm 2009. (May 12 2011 11:14PM)
[22]Bài báo: Triển khai phương pháp SixSigma tại các doanh nghiệp: Giải pháp cho thời kỳ khó khăn. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 36-40. Năm 2009.
(May 12 2011 11:15PM)
[23]Bài báo: Đặc trưng bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Dân và Nguyễn Thị Hoàng Mai. Tạp chí Khoa học & Phát triển. Số: 140. Trang: 33-37. Năm 2008. (May 12 2011 11:05PM)
[24]Bài báo: Kiểm soát quá trình sản xuất bằng công cụ SPC. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học & Phát triển
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 140. Trang: 24-26. Năm 2008.
(May 12 2011 11:07PM)
[25]Bài báo: Chọn biến trong hàm tuyến tính bằng thủ tục đưa dần vào. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 27. Trang: 102-107. Năm 2008.
(May 12 2011 11:11PM)
[26]Bài báo: Tiếp cận mới về bản chất năng suất và phân tích nó. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 19. Trang: 26-30. Năm 2007. (May 12 2011 10:59PM)
[27]Bài báo: Phân tích độ nhạy trong các bài toán tối ưu. Tác giả: Lê Dân
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 21. Trang: 75-79. Năm 2007. (May 12 2011 11:01PM)
[28]Bài báo: Xây dựng mô hình hồi qui trong phân tích kinh tế. Tác giả: Lê Dân
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 4. Trang: 9-12. Năm 2007.
(May 12 2011 11:03PM)
[29]Bài báo: Giải thích ý nghĩa của các tham số trong các mô hình hồi qui. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4. Trang: 38-41. Năm 2006.
(May 12 2011 10:57PM)
[30]Bài báo: Sử dụng Excel trong phân tích hồi qui. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê. Số: 2. Trang: 27- 29. Năm 1998. (May 12 2011 10:20PM)
[31]Bài báo: Sử dụng phương pháp hồi qui với biến giả trong phân tích dân số. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Thông tin Khoa học Thống kê. Số: 3. Trang: 26- 29. Năm 1998. (May 12 2011 10:31PM)
[32]Bài báo: Cần hoàn thiện hệ thống thông tin trong thống kê hoạt động ngân hàng. Tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Ngân hàng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 29-31. Năm 1998.
(Dec 31 2010 9:36AM)
[33]Bài báo: Đôi điều về nhóm chỉ tiêu tỷ suất trong thống kê dân số. Tác giả: Lê Dân. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: Đặc san. Trang: 39-41. Năm 1998. (Dec 31 2010 9:36AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn