Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,973

[1] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[2] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2003.
[3] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 2060/QĐ-TĐKTP. Năm: 2005.
[4] GIẢNG VIÊN GIỎI. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[5] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 4914/QĐ-KT. Năm: 2007.
[6] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 3554/QĐ-KT. Năm: 2008.
[7] Bằng khen của UBND. Số: 9350/QĐ-UBND. Năm: 2008.
[8] CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ. Số: 2010/QĐ-BGDĐT. Năm: 2008.
[9] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 3173/QĐ-KT. Năm: 2009.
[10] CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[11] CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ. Số: 6156/QD-BGDĐT. Năm: 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn