Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,302

 Chọn biến trong hàm tuyến tính bằng thủ tục đưa dần vào
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 27;Từ->đến trang: 102-107;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lựa chọn những biến thích hợp để đưa vào mô hình hồi qui là rất quan trọng và có ảnh hưởng đến chất lượng phân tích. Để lựa chọn biến, chúng ta có thể thực hiện bằng nhiều thủ tục. Tuy nhiên, bài viết chỉ trình bày thủ tục đưa dần vào. Sau khi nêu cách thức thực hiện của thủ tục, bài viết minh họa thủ tục bằng ví dụ. Đồng thời bài viết trình bày cách thực hiện thủ tục này bằng phần mềm SPSS
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn