Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,098

 Phương án đánh giá sự hài lòng về dịch vụ hành chính công của công dân và tổ chức
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 44;Từ->đến trang: 163-168;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, thủ tục hành chính tuy đã được cải cách nhưng vẫn còn rườm rà, phức tạp gây nhiều khó khăn, phiền hà cho công dân và tổ chức. Chính vì vậy, phải xây dựng phương án điều tra và thực hiện chúng nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng để có những giải pháp quản lý thích hợp. Bài viết quan tâm đến các vấn đề sau: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ, đề xuất mô hình đánh giá mức độ hài lòng. Ngoài ra, bài viết nêu phương án điều tra làm cơ sở cho việc thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức về dịch vụ hành
ABSTRACT
In recent years, even though administrative procedures have been reformed, they have still caused difficulties, inconveniences and troubles to citizens and organizations. For this reason, an assessment on the satisfaction of citizens and organizations should be made and studied so as to find out the factors affecting satisfaction levels for the appropriate management solutions. This articles is concerned with the following issues: determining the factors affecting the quality of service, a proposed model for assessing satisfaction. In addition, a survey plan used as a basis for evaluating the performance level of satisfaction of citizens and organizations on public services will also be mentioned in this article.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn