Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,292

 Mô hình đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế tại các bệnh viên công ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Dân, Ths. Nguyễn THị Hương
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 5(54);Từ->đến trang: 117-123;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đo lường hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ y tế rất được quan tâm. Bài viết sẽ quan tâm nhiều vấn đề liên quan đến mô hình đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ hài lòng. Trong đó, bài viết đề xuất được mô hình nghiên cứu và các giả thuyết liên quan. Với kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại một số bệnh viện công Đà Nẵng, bài viết thực hiện kiểm định và hiệu chỉnh mô hình thông qua: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định, và mô hình phương trình cấu trúc. Qua đó, đưa ra những kết luận làm cơ sở cho những giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của bệnh nhân.
ABSTRACT
In recent years, the measurement of patients’ satisfaction about the health services quality in Vietnam is becoming the big concern. Hence, this article will mention on the issues relating to the model for evaluating factors influencing on satisfaction. In particular, the article proposed research model and related hypotheses. With the experimental results studied at some public hospitals in Danang city, the paper does the verification and adjustment for the model through: Cronbach’s Alpha reliability coefficient, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation model. Thereby, the paper gives some conclusions to be the basis for the solutions to improve the satisfaction level for patients.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn