Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,528

 Nghiên cứu ứng dụng chuỗi Markov trong dự báo cơ cấu lao động
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Dân, Ths. Hà Thị Phương Thảo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: tạp chí Khoa học và Công nghệ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1(50);Từ->đến trang: 102-108;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên việc phân tích mối liên hệ giữa quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động với chuỗi Markov, bài viết đã mô hình hóa quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động bằng chuỗi Markov. Từ đó, các mô hình dự báo cơ cấu lao động dựa trên chuỗi Markov đã được xây dựng: Mô hình 1 cho trường hợp quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động là một chuỗi Markov dừng với ma trận xác suất chuyển trạng thái là đã biết; Mô hình 2 cho trường hợp quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động là chuỗi Markov dừng, nhưng ma trận xác suất chuyển trạng thái là chưa biết; Mô hình 3 cho trường hợp quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động là chuỗi Markov không dừng, với ma trận xác suất chuyển trạng thái là chưa biết. Với các mô hình đã được xây dựng, tác giả đã áp dụng cho trường hợp cụ thể là dự báo cơ cấu lao động chia theo nhóm ngành kinh tế như một ví dụ minh họa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Based on the analyses of the relations between labor structure change and the Markov chain, this article is concerned with the modelling of the processes of labor structure change with Markov chains. Three Markov chain models are given to model the change of labor structure. The first model is a stationary Markov Chain with the known matrix of transition probabilities. The second model is a stationary Markov chain with the unknown matrix of transition probabilities. And the third one is a non-stationary Markov chain with the unknown matrix of transition probabilities. An example for the forecasting of labor structure change in economic career sectors will be given for illustration
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn