Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,018

 Hoàn thiện công tác thống kê nhằm triển khai thành công phương pháp sixsigma ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 4 (65);Từ->đến trang: 13-18;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, một trong những phương pháp quản trị chất lượng có thể đem lại năng lực cạnh tranh và góp phần thành công đáng kể cho các doanh nghiệp Việt Nam chính là phương pháp SixSigma. SixSigma là phương pháp cải tiến hệ thống kinh doanh định hướng dự án. Bài báo này sẽ giới thiệu bản chất, lợi ích khi triển khai của phương pháp sixsigma. Tuy nhiên, để triển khai thành công phương pháp này vào thực tiễn Việt Nam cần phải giải quyết nhiều vấn đề. Một trong những vấn đề quan trọng cần giải quyết tốt là phải hoàn thiện công tác thống kê. Do đó, bài báo xem xét vai trò, thực trạng của thống kê và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác thống kê để triển khai thành công phương pháp SixSigma trong các doanh nghiệp Việt Nam.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Nowadays, one of the quality management methods that can improve competitiveness and contribute significantly to the success of VietNam Businesses is SixSigma method. Six Sigma is a project-driven business systems improvement method. This paper will introduce the nature and benefits when implementing this method. However, in oder to implement this method successfully in practical situation in Vietnam requires us to solve many problems. One of the important issues that need to solve is improving the statistical work. Therefore, the article mentions the role, the status of statistics and some statistical issues needed to improve to implement successfully SixSigma method in Vietnamese enterprises.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn