Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,564,871

 Ứng dụng mô hình sem đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 4, tập VI;Từ->đến trang: 121-130;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ những đặc trưng của dịch vụ phục vụ đào tạo đại học và những mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo đại học trong và ngoài nước, bài viết xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học. Với kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, bài viết thực hiện kiểm định và hiệu chỉnh mô hình thông qua: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá, Phân tích nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính. Qua đó, đưa ra định hướng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
From the charateristics of university training support service and the models researching about service quality, University training support quality in and out side of my country, this subject will research and construct a model evaluating pleased level of students with University education quality. With the practical results at the Da Nang University of Economics, this subject also carrys out some verificaitons and adjusts the model following some factors: Cronbach’s Alpha, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, and Structural Equation Modeling. Then, bringing out some solutions increasing pleased level of students and education quality at the University of Economics – Da Nang University as well.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn