Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,705,104

 Định hướng sản phẩm du lịch đặc trưng cho khu Du Lịch Sinh thái Quốc gia Măng Đen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Dân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển Khu Du lịch Sinh thái Quốc gia Măng Đen"; Số: 1;Từ->đến trang: 32-41;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cao nguyên Măng Đen được ví như là “Đà Lạt của Kon Tum”, với rừng nguyên sinh bao bọc xung quanh, với nhiều hồ thác, suối và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Măng Đen còn là một vùng đất đậm nét về văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất phong phú, độc đáo mang bản sắc đặc thù. Măng Đen có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện nay để phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, cần phải nghiên cứu định hướng sản phẩm du lịch đặc trưng. Bài viết này, xuất phát từ những nghiên cứu tiềm năng du lịch của Măng Đen, cơ sở hạ tầng, những chủ trương chính sách của các cấp và từ những yêu cầu của những sản phẩm du lịch mà lựa chọn một số sản phẩm du lịch đặc trưng cho khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen
ABSTRACT
Mang Den Highland is considered as the “Dalat of Kon Tum”, being surrounded by the vast primeval forests with many waterfalls, streams and wondering natural landscapes. Mang Den is also a highland rich in cultural tradition from ethnic minority groups. The objective and subjective cultural heritage has its own distinct and local characters. Mang Den is a region with great potential for tourism development. However, it is necessary to have a research to create tourism products with specific characteristics to develop its tourism potential. This article being based on tourism potential researches, infrastructures and policies from administrative divisions and requirements of tourism products to sort out specific tourism products for the Mang Den-national ecotourism area.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn