Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,486

 Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo đại học (Trường hợp Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Lê Dân
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  ThS. Nguyễn Thị Hương; Ths. Lê Diên Tuấn; CN. Thân Trọng Hoài Trang
Số: B2010-ĐN04-47 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

Nghiên cứu các mô hình lý thuyết để đo lường các nhân tố tác động đến mức độ hài lòng về dịch vụ phục vụ đào tạo trong và ngoài nước.

Xây dựng mô hình lý thuyết đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo.

Nghiên cứu những công cụ thống kê thích hợp cho phân tính mức độ hài lòng;

Xây dựng phương án điều tra mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo đại học;

          Nghiên cứu một số phần mềm máy tính thích hợp để đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ nói chung và dịch vụ đào tạo đại học nói riêng;

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về dịch vụ phục vụ đào tạo đại học. Trên cơ sở số liệu thu thập được, đề tài tiến hành xác định các nhân tố ảnh hưởng và từ đó lượng hóa vai trò và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến mức độ hài lòng về dịch vụ phục vụ đào tạo đại học nói chung và Đại học Đà Nẵng nói riêng làm cơ sở cho các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo;

Đề xuất một số giải pháp nâng cao mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ đào tạo đại học Việt Nam nói chung và Đại học Đà Nẵng nói riêng.

 

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

-Hệ thống các phương pháp đánh giá mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo


-Bảng hỏi đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo

-Phương án điều tra mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo

-Tài liệu hướng dẫn sử dụng một số thủ tục trong SPSS và AMOS phân tích mức độ hài lòng mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo

marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn