Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,108

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển inverter tới trào lưu công suất trong lưới điện microgrids vận hành độc lập ba pha cân bằng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Ninh, Võ Thanh Hải, Lê Đình Dương*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 11(132).2018, Quyển 1;Từ->đến trang: 68;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày một giải pháp tính toán trào lưu công suất trong lưới điện Microgrids 3 pha cân bằng. Trong nghiên cứu này, các tác giả giả định các nguồn phát trong lưới có sử dụng các inverter với các luật điều khiển công suất phát được định trước có sử dụng các hệ số điều khiển và các tham chiếu tần số, điện áp danh định ban đầu. Một khảo sát sự ảnh hưởng của các thông số điều khiển inverter khi chúng có biến động nhỏ về giá trị tới trào lưu công suất trong lưới điện được thực hiện. Lưới điện microgrids được giả định là lưới điện 3 pha cân bằng, vận hành độc lập như các lưới điện phân tán thông thường trong thực tế. Các kết quả chỉ ra rằng khi có sự thay đổi của các thông số điều khiển này, tổn thất công suất trong lưới điện có sự biến động. Điều này gợi mở một hướng nghiên cứu mới trong điểu khiển vận hành tối ưu hóa lưới Microgrids thông qua các thông số điều khiển này.
ABSTRACT
This article presents a power flow calculation solution in a balanced 3-phase Microgrids. In this study, the authors assume that the power sources in the microgrids are integrated inverter interfaced with units using the control law. A case study on the impact of inverter control parameters on power flow in three-phase balanced islanded microgrids systems is performed. The study deals with balanced system which is the typical case of small distribution systems. The results show that power losses vary as the regulators parameters vary as well. This suggests a new direction in Microgrids operating optimization through varying the control parameters.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn