Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,846

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm. Tác giả: TS. Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 7, 2019. Năm 2019. (Sep 3 2019 3:47PM)
[2]Bài báo: Phương pháp dự báo vận tốc gió cho các nhà máy điện gió có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian. Tác giả: TS. Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 11. Năm 2019. (Oct 17 2019 10:46AM)
[3]Bài báo: Phân tích, tính toán và lựa chọn giải pháp hiệu quả để hạn chế dòng điện ngắn mạch trên các hệ thống điện có cấu trúc phức tạp. Tác giả: Đặng Hoàng Minh, Ngô Văn Dưỡng, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). Số: Vol. 17, No. 9. Trang: 25-28. Năm 2019. (Jan 31 2020 9:54AM)
[4]Bài báo: Thiết kế chế tạo hệ thống điều hướng pin năng lượng mặt trời. Tác giả: Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Tấn Hiển, Lê Đình Dương, Nguyễn Quốc Tuyến. Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm học 2017 – 2018. Số: 0. Trang: 1-4. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:41PM)
[5]Bài báo: Phương pháp phân tích và tính toán hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng gió. Tác giả: Lê Đình Dương*, Lê Văn Thông, Đậu Trọng Tuấn, Huỳnh Văn Kỳ, Nguyễn Quốc Tuyến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 30. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải. Tác giả: Phạm Văn Kiên, Ngô Văn Dưỡng, Lê Kim Hùng, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số: Số 3(124). Trang: 38-42. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:34PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển inverter tới trào lưu công suất trong lưới điện microgrids vận hành độc lập ba pha cân bằng. Tác giả: Nguyễn Quang Ninh, Võ Thanh Hải, Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo bộ tạo số liệu ngẫu nhiên để mô phỏng giám sát ổn định tĩnh có xét đến các yếu tố bất định. Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 87. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện năng cho hệ thống bơm cấp nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Trà Vinh. Tác giả: Đặng Hoàng Minh, Đoàn Anh Tuấn, Lê Đình Dương*. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 3(100).2016. Trang: 54-58. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[10]Bài báo: Mô hình Không gian - Thời gian của nguồn năng lượng gió. Tác giả: Lê Đình Dương. Proceedings of Conference on Advances in Engineering for a Sustainable Development (CAESD2015). Số: 4. Trang: 1-4. Năm 2015. (Dec 25 2015 3:08PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố bất định của thông số vận hành để tính toán và phân tích chế độ làm việc của hệ thống điện. Tác giả: Lê Đình Dương, Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5(90)/2015. Trang: 34-38. Năm 2015.
(Jun 15 2015 10:38PM)
[12]Bài báo: Studying and building programme for simplifying electrical network diagram using Gaussian elimination algorithm. Tác giả: Pham Van Kien, Ngo Van Duong, Le Dinh Duong, Huynh Van Ky. Journal of Science and Technology – The University of Danang. Số: 6(91)/2015. Trang: 24-28. Năm 2015. (Jun 15 2015 10:40PM)
[13]Bài báo: Giải pháp tính toán và phân tích các chế độ vận hành hệ thống điện bằng phương pháp xác suất. Tác giả: Lê Đình Dương, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ
marriage affairs open i want an affair
. Hội nghị Khoa học & Công nghệ Điện lực Toàn quốc 2014
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 1. Trang: 492-503. Năm 2014.
(Jun 15 2015 10:49PM)
[14]Bài báo: Probabilistic Power Flow Analysis for Modern Power System under Uncertainty. Tác giả: D. D. Le, C. Bovo, A. Berizzi, E. Ciapessoni, D. Cirio, and A. Pitto. Journal of Science and Technology – The University of Danang. Số: 8( 57)/2012. Trang: 67-73. Năm 2012. (Jun 15 2015 10:46PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ điều khiển Hệ thống điện để xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát vận hành các trạm biến áp. Tác giả: Ngô Văn Dưỡng, Huỳnh Văn Kỳ, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25)/2008. Trang: 51-56. Năm 2008. (Jun 15 2015 10:37PM)
[16]Bài báo: Chương trình khảo sát sự phân bố điện áp và dòng điện trên các đường dây siêu cao áp. Tác giả: Lê Đình Dương
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: pp. Năm 2004. (Jun 15 2015 10:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Locating and Sizing of Storage for Wind Integration. Authors: D. D. Le, N. T. A. Nguyen. GMSARN International Journal (Scopus). No: 14. Pages: 119-124. Year 2020. (Mar 6 2020 2:33PM)
[2]Article: Modeling of Wind Power Generation for Probabilistic Power Flow Analysis. Authors: Tung Le-Duc, Dinh Duong Le, and Nhi Thi Ai Nguyen. GMSARN International Journal (Scopus). No: 15. Pages: 76-81. Year 2020. (May 10 2020 10:39PM)
[3]Article: Improving DTR assessment by means of PCA applied to wind data. Authors: A. Bosisioa, A. Berizzia, D. D. Le, F. Bassic, G. Giannuzzi. Electric Power Systems Research (SCIE, Q1, IF: 3.211). No: 172. Pages: 193–200. Year 2019. (Mar 17 2019 8:59PM)
[4]Article: An Enhancement to Time Series Model for Short-Term Forecasting of Multi-Regional Electricity Load. Authors: Dinh Duong Le. GMSARN International Journal (Scopus). No: 13. Pages: 218-223. Year 2019. (Jul 8 2019 11:40PM)
[5]Article: Assessing Power System Stability Following Load Changes and Considering Uncertainty. Authors: Van Duong Ngo, Van Kien Pham, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Ky Huynh. Engineering, Technology & Applied Science Research (ISI). No: 8. Pages: 2758-2763. Year 2018. (Apr 6 2018 3:38PM)
[6]Article: Stochastic Sizing of Energy Storage Systems for Wind Integration. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Engineering, Technology & Applied Science Research (ISI). No: Vol. 8, No. 3. Pages: 2901-2906. Year 2018. (Jun 19 2018 10:30PM)
[7]Article: A Probabilistic Analysis Approach for Large Power Systems with Renewable Resources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le. ICUE 2018 on Green Energy for Sustainable Development, Phuket, Thailand (IEEE Xplore, ISI indexed). No: 1. Pages: 1-5. Year 2018. (Jul 17 2018 8:18PM)
[8]Article: Probabilistic Power Flow Methodology for Large-Scale Power Systems Incorporating Renewable Energy Sources. Authors: Van Ky Huynh, Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen. Energies (SCIE, Q1, IF: 2.702). No: 11. Pages: 2624. Year 2018. (Oct 2 2018 9:30AM)
[9]Article: A Wind Forecasting Approach for Power System Operations. Authors: D. D. Le. The 17th International Symposium on Advanced Technology. No: 1. Year 2018. (Mar 17 2019 9:03PM)
[10]Article: A Methodology for Determining Permissible Operating Region of Power Systems According to Conditions of Static Stability Limit. Authors: Van Duong Ngo, Dinh Duong Le, Kim Hung Le, Van Kien Pham and Alberto Berizzi. Energies (SCIE, Q1, IF: 2.702). No: 10. Pages: 1-15. Year 2017. (Aug 31 2017 5:08PM)
[11]Article: Optimal Siting and Sizing of Energy Storage Systems for Wind Integration. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, Cristian Bovo and Alberto Berizzi. The 10th Bulk Power Systems Dynamics and Control Symposium – IREP2017. No: ---. Pages: 1-7. Year 2017. (Aug 31 2017 5:12PM)
[12]Article: Electricity Load Forecasting Using Data Mining Techniques and Time Series Models. Authors: Dinh Duong Le, Huu Hieu Nguyen, Van Than Le, Van Khanh Phan, and Van Nga Nguyen. Proceedings of International Conference on Advanced Technologies in Electrial, Electronic and Communication Engineering - ICATEC2016 (ISBN: 978-604-82-1932-1). No: 1. Pages: 25-28. Year 2016. (Aug 28 2016 8:30PM)
[13]Article: Sensitivity analysis on locations of Energy Storage in power systems with wind integration. Authors: N. T. A. Nguyen, D. D. Le, G. G. Moshi, C. Bovo, and A. Berizzi
. IEEE Transaction on Industry Applications (SCI, Q1, IF: 3.488). No: 52 (6). Pages: 5185-5193. Year 2016.
(Aug 28 2016 8:33PM)
[14]Article: Advanced probabilistic power flow methodology for power systems with renewable resources. Authors: Dinh Duong Le, Nhi Thi Ai Nguyen, Van Duong Ngo, and Alberto Berizzi. Turk J Elec Eng & Comp Sci (SCIE). No: 1. Pages: 1-16. Year 2016. (Jun 14 2016 6:13PM)
[15]Article: Energy Storage Operation in Power Systems Considering Correlation Between Wind Farms. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, C. Bovo, and A. Berizzi. IEEE-EEEIC2016 (ISI indexed). No: ---. Pages: 1-6. Year 2016. (Mar 20 2016 8:44PM)
[16]Article: A probabilistic security assessment approach to power systems with integrated wind resources. Authors: D. D. Le, A. Berizzi, and C. Bovo. Renewable Energy (SCIE, Q1, IF: 6.274). No: 85. Pages: 114-123. Year 2016. (Jun 15 2015 10:32PM)
[17]Article: Optimal Power Flow with Energy Storage Systems: Single-period Model vs. Multi-period Model. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong D. Le, Cristian Bovo, and Alberto Berizzi. Proceedings of the IEEE Powertech, Eindhoven (ISI indexed). No: 1. Pages: 1-6. Year 2015. (Jun 15 2015 10:11PM)
[18]Article: Sensitivity Analysis on Locations of Energy Storage in Power Systems with Wind Integration. Authors: Nhi T. A. Nguyen, Duong. D. Le, Godfrey G. Moshi, Cristian Bovo, and Alberto Berizzi. Proceedings of the 15 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, Rome (ISI indexed). No: 1. Pages: 1-5. Year 2015. (Jun 15 2015 10:12PM)
[19]Article: Probabilistic Modeling of Multisite Wind Farm Production for Scenario-based Applications. Authors: D. D. Le, G. Gross, and A. Berizzi. IEEE Transactions on Sustainable Energy (SCIE, Q1, IF: 7.440). No: 6(3). Pages: 748-758. Year 2015. (Jun 15 2015 10:34PM)
[20]Article: An Enhancement to Cumulant-based Probabilistic Power Flow Methodologies. Authors: Duong D. Le, Kien V. Pham, Duong V. Ngo, Ky V. Huynh, Nhi T. A. Nguyen, and Alberto Berizzi. In Proceedings of Smart Grid Technologies - Asia (ISGT ASIA), IEEE (ISI indexed). No: -. Pages: 1-5. Year 2015. (Mar 20 2016 8:35PM)
[21]Presentations: Space-time Modeling of Multi-site Wind Farm Production for Scenario-based Applications in Power Systems. Authors: D. D. Le and A. Berizzi
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Workshop on Ancillary Services and System Stability, Kassel, Germany
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: pp. Year 2014.
(Jun 15 2015 10:28PM)
[22]Presentations: How to light up rural Bangladesh: Renewable energy mini-grid solution for villages. Authors: K. Inzani, E. U. Khan, D. D. Le, N. Nguyen, and L. Senyonga. NorRen-2014, Nesbru, Norway
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: pp. Year 2014.
(Jun 15 2015 10:27PM)
[23]Presentations: Advanced Techniques for Improving the Assessment of Dynamic Rating of Transmission Lines. Authors: A. Berizzi, C. Bovo, and D. D. Le. Florence, Italy. Pages: pp. Year 2014. (Jun 15 2015 10:55PM)
[24]Article: A Probabilistic Approach to Power System Security Assessment under Uncertainty. Authors: D. D. Le, A. Berizzi, C. Bovo, E. Ciapessoni, D. Cirio, A. Pitto, and G. Gross. Proceedings of IREP Symposium - Bulk Power Systems Dynamics and Control, Rethymnon, Crete, Greece (available IEEEXplore, Scopus indexed). No: 1. Pages: 1-7. Year 2013. (Jun 15 2015 10:24PM)
[25]Presentations: Probabilistic Power Flow - P2. Authors: Alberto Berizzi and Dinh-Duong Le. Politecnico di Milano, Milan, Italy. Pages: 1-22. Year 2013. (Jun 15 2015 10:08PM)
[26]Presentations: Probabilistic Power Flow - P1. Authors: Alberto Berizzi and Dinh-Duong Le. Politecnico di Milano, Milan, Italy. Pages: 1-22. Year 2012. (Jun 15 2015 10:07PM)
[27]Presentations: Probabilistic Power Flow Analysis for Modern Power System under Uncertainty. Authors: Duong D. Le, Cristian Bovo, Alberto Berizzi, Emanuele Ciapessoni, Diego Cirio, Andrea Pitto. Proceedings of UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition (UK-VN CECE 2012). Pages: 67-75. Year 2012. (Jun 4 2016 11:13PM)
[28]Article: A Detailed Comparison of Cumulant-based Probabilistic Power Flow Methods. Authors: D. D. Le, C. Bovo, A. Berizzi, E. Ciapessoni, D. Cirio, and A. Pitto. International Review of Electrical Engineering (Scopus), vol. 7. No: 1. Pages: 3562-3573. Year 2012. (Jun 15 2015 10:17PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn