Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,286

  

Memberships


 • Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Power and Energy Society (PES)
 • Member of IEEE Young Professionals
Journal Referee
 • IEEE Transactions on Sustainable Energy (SCIE)
 • IEEE Transactions on Smart Grid (SCIE)
 • IEEE Transactions on Industrial Informatics (SCIE)
 • Simulation Modelling Practice and Theory (SCIE)
 • Journal of Science and Technology – The University of Danang
 • International Journal of Electrical Power and Energy Systems (SCIE)
Conference Reviewer
 • The 2016 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2016)
 • IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference 2015 (IEEE PES APPEEC 2015)

 • The 2015 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2015)

 • IEEE PowerTech 2013
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn