Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,020

 Mô phỏng và điều khiển các thiết bị phân phối điện năng
Chủ nhiệm:  Ngô Văn Dưỡng; Thành viên:  Huỳnh Văn Kỳ, Hạ Đình Trúc, Lê Đình Dương
Số: B2003-III-17 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn