Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,010

 Nghiên cứu đánh giá cân bằng nước
hệ thống sông Ba khi các hồ chứa vận hành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trà Minh Quang1, Nguyễn Thị Hồng Sen2, Cao Đình Huy3, Lê Hùng4, Nguyễn Thị Hằng Ni2
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017; Số: 01;Từ->đến trang: 1;Năm: 10
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn