Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,354

[1] Chiến sĩ Thi Đua cấp cơ sở. Năm: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.
[2] Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng "Đã đạt giải ba sáng tạo kỹ thuật Đà Nẵng". Năm: 2012.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011". Năm: 2012.
[4] Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua Cấp Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm: 2012.
[5] Bằng khen của Bộ Khoa học Công Nghệ và Liên Hiệp Khoa học Kỹ Thuật Việt Nam “Đã đạt được giải thương Vifotec”. Năm: 2013.
[6] Bằng Khen của Chủ tịch Ủy Ban Nhân dâng Thành Phố Đà Nẵng (Vì đạt giải VIFOTEC). Năm: 2013.
[7] Đã đạt giải Khuyến khích giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2012. Số: 3051/QĐ-UBND. Năm: 2013.
[8] Bằng khen của Chủ tích Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng “Đã đạt danh hiệu Lao động sáng tạo phòng trào thi đua yêu nước năm 2010”. Số: 994/QĐ-UBND. Năm: 28 tháng 01 năm 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn