Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,036,724

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY ĐẾN HỆ THỐNG LƯU VỰC SÔNG BA . Tác giả: Cao Đình Huy1, Lê Hùng2, Hà Văn Khối. Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Trang: 1-10. Năm 2017. (Nov 4 2017 9:14AM)
[2]Bài báo: ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG BA KHI XÉT ĐẾN TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Ni1, Cao Đình Huy2, Lê Hùng3, Nguyễn Thị Hồng Sen1, Trà Minh Quang4. Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Trang: 1-10. Năm 2017. (Nov 4 2017 9:15AM)
[3]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng vỡ đập hệ thống hồ chứa Đăk Yên và IA Bang Thượng. Tác giả: Lê Hùng1, Đoàn Viết Long1 , Nguyễn Đức Huy2 . Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Trang: 1-10. Năm 2017. (Nov 4 2017 9:17AM)
[4]Bài báo: Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn trên hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn khi xét đến ảnh hưởng các công trình đập dâng và hồ chứa thủy điện. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc 2015. Số: 1. Trang: 103-107. Năm 2016. (Oct 5 2016 1:16PM)
[5]Bài báo: Đánh giá tác động của đập dâng đến diễn biến quá trình xâm nhập mặn hạ du sông Vu Gia Thu Bồn . Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Hội thảo Khoa học nhà trường Doanh nghiệp - Trường Đại học Bách khoa. Số: 1. Trang: 53-55. Năm 2015. (Sep 25 2015 10:35AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu hiệu quả cắt giảm lũ hạ du của hệ thống hồ chứa thủy điện trên sông BA. Tác giả: Cao Đình Huy1, Lê Hùng2
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học thủy lợi và Môi trường - Đại học thủy lợi Hà Nội
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 48. Trang: 19 - 25. Năm 2015.
(Jun 3 2015 1:48PM)
[7]Tham luận: Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông ba phục vụ công tác phòng chống lụt bão tỉnh phú yên. Tác giả: Lê Hùng1 – Tô Thúy Nga1, Trần Ngọc Tuấn2, Lương Quang Phụng2, Trần Ngọc Hoành2;. Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hương đến phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa. Trang: 118-121. Năm 2015. (Sep 25 2015 10:27AM)
[8]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình giao thông đến ngập lụt Đà Nẵng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hương đến phát triển bền vững - trường Đại học Bách khoa
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 136-139. Năm 2015.
(Sep 25 2015 10:31AM)
[9]Bài báo: Đánh giá sự ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông VGTB khi giao thêm nhiệm vụ phòng lũ. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số: 2. Trang: 1-11. Năm 2014. (Jan 8 2014 1:07PM)
[10]Tham luận: Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD mô phỏng ngập lụt thành phố Đà Nẵng có xét đến kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Dương Quang Chánh. Báo cáo tại Hội nghị Biến đổi Khí hâu Quảng Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 1-10. Năm 2013.
(Dec 11 2012 11:27AM)
[11]Bài báo: Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực VGTB. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học thủy lợi và môi trường - Đại học Thủy lợi Hà Nội. Số: 4. Trang: 1-9. Năm 2013. (Jan 8 2014 1:04PM)
[12]Bài báo: Đề xuất phương pháp xây dựng biểu đồ điều phối tối ưu hồ chứa thủy điện và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Kỷ yếu Lễ tổng kết 20 năm thành lập quỹ VIFOTEC (1992-2012)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: No. Trang: 223-232. Năm 2013.
(Jan 8 2014 1:18PM)
[13]Tham luận: Ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đến ngập lụt hạ lưu Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012. Trang: 1-10. Năm 2013. (Aug 16 2012 12:57PM)
[14]Bài báo: Phương pháp xây dựng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa tối ưu và giải pháp áp dụng vào trong vận hành thực tế. Tác giả: Lê Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2011
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: No. Trang: 203-211. Năm 2012.
(Aug 16 2012 12:46PM)
[15]Bài báo: Ảnh hưởng xả lũ của hồ chứa thủy điện A Vương đến ngập lụt hạ lưu VGTB. Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng . Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 37. Trang: 72-77. Năm 2012.
(Aug 16 2012 12:43PM)
[16]Bài báo: Một mô hình toán vận hành điều tiết tối ưu hệ thống hồ chứa thủy điện. Tác giả: Lê Hùng. Tạo chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2011.
(May 15 2011 8:43AM)
[17]Bài báo: Mô hình toán điều tiết tối ưu vận hành hồ chứa đa mục đích (với mục đích tưới, phát điện, phòng lũ, đảm bảo môi trường sinh thái hoặc cấp nước cho hạ du). Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Tô Thúy Nga, Lê Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2010. Số: 0. Trang: 277-284. Năm 2011. (May 15 2011 8:44AM)
[18]Bài báo: Áp dụng thuật toán di truyền tìm kiếm quỹ đạo vận hành tối ưu hồ chứa nước có nhà máy thủy điện làm việc độc lập với quá trình dòng chảy đến là ngẫu nhiên. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hùng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tuyển tập hội Nghị cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2009. Trang: 229-235. Năm 2010. (May 16 2011 1:19PM)
[19]Tham luận: Vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương theo phương pháp Quy hoạch động. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hùng. Hội thảo Khoa học vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương mùa khô hạn, Đà Nẵng. Trang: 1-28. Năm 2010. (May 16 2011 1:21PM)
[20]Bài báo: Quy trình vận hành hồ chứa của nhà máy Thủy điện EA Krông Rou với dòng chảy đến được mô phỏng bằng phương pháp Monte Carlo. Tác giả: Lê Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạo chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 01. Trang: 34 - 37. Năm 2009.
(Mar 25 2011 12:32PM)
[21]Bài báo: Ứng dụng Quy hoạch động xây dựng chương trình tính toán điều tiết năm theo mô hình tất định của hồ chứa nhà máy thủy điện làm việc độc lập. Tác giả: NGUYỄN THẾ HÙNG – LÊ HÙNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 26. Trang: 66-72. Năm 2008. (Mar 25 2011 12:12PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá cân bằng nước hệ thống sông Ba khi các hồ chứa vận hành. Tác giả: Trà Minh Quang1, Nguyễn Thị Hồng Sen2, Cao Đình Huy3, Lê Hùng4, Nguyễn Thị Hằng Ni2. Tuyển tập Công trình Hội Nghị cơ học thủy khí 2017. Số: 01. Năm 10. (Nov 4 2017 9:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: STUDY ON EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF HYDROPOWER RESERVOIR SYSTEM TO FLOOD PROCESS IN THE DOWNSTREAM OF VU GIA – THU BON BASIN. Authors: TO Thuy Nga; LE Hung
marriage affairs open i want an affair
. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015. Pages: 290-295. Year 2015. (Sep 25 2015 10:12AM)
[2]Presentations: STYDY ON ASSESSMENT OF SALINITY INTRUSION IN THE DOWNSTREAM OF VU GIA – THU BON RIVER DUE TO THE OPERATION OF DAKMI 4 HYDRO-ELECTRIC RESERVOIR IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE AND WATER RISING. Authors: LE Hung, TO Thuy Nga, NGUYEN D. Q. Chanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers 2015. Pages: 284-289. Year 2015. (Sep 25 2015 10:22AM)
[3]Article: Determining the rational dimension of Thoa river to ensure the drainage during the crop period. Authors: NGUYEN The Hung, LE Hung, Keota CHANGTHAVONG, nnk…. World City Water Forum (Korea)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 1. Pages: 17-46. Year 2010.
(May 15 2011 8:47AM)
[4]Article: On the finite element technique for the shallow water equations-application to urban flooding. Authors: NGUYEN The Hung, LE Hung, TO Thuy Nga, LE Van Thao. World City Water Forum. No: 1. Pages: 2321-2328. Year 2009. (May 15 2011 8:46AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn