Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,604,465

 
Ứng dụng Quy hoạch động xây dựng chương trình tính toán điều tiết năm theo mô hình tất định của hồ chứa nhà máy thủy điện làm việc độc lập
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THẾ HÙNG – LÊ HÙNG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 26;Từ->đến trang: 66-72;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính điều tiết mực nước hồ chứa nhà máy thủy điện là một vấn đề phức tạp, việc điều tiết hợp lý tài nguyên nước trong hồ chứa có ý nghĩa hết sức quan trọng, đối với nền kinh tế quốc dân. Để nâng cao hiệu ích điện năng thì bên cạnh việc phát triển nguồn điện, trao đổi, nhập khẩu thì việc tìm được một sách lượt tối ưu vận hành hồ chứa thủy điện sẽ làm tăng sản lượng điện. Bài báo này, chúng tôi giới thiệu xây dựng mô hình toán tất định xác định chế độ vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa làm việc độc lập, dùng phương pháp qui hoạch động để giải và lập chương trình tính bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Borland Delphi.
ABSTRACT
Calculating water level regulation in reservoir for hydroelectric power plant is a complex problem. Reasonable water resources regulation in reservoir plays an important role in national economy. In order to increase electrical energy effectiveness, beside the development, exchange and import of electrical power sources, We must find out an optimization policy in opertating hydroelectric power reservoir, because it can increase the electrical energy of hydroelectrical plant. In this paper, we introduce the construction of deterministic mathematical model to determine optimum regulation of independent working reservoir, applying dynamic programming for finding its solution and establishing the programming of caculating by Borland Delphi object-oriented language program.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn