Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,746,070

 Ảnh hưởng xả lũ của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đến ngập lụt hạ lưu Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2012
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: No;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã và đang xây dựng nhiều hồ chứa thủy điện khác nhau như hồ A Vương (vận hành năm 2009) hồ Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 (vận hành năm 2011), hồ sông Bung 2 và sông Bung 4. Mỗi khi đến mùa mưa lũ thì vấn đề xả lũ của các hồ chứa thủy điện điều gây nhiều tranh cãi. Sau trận lũ năm 2009, có nhiều ý kiến về việc xả lũ hồ chứa A Vương đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngập lụt hạ du, tương tự hồ chứa sông Tranh 2 năm 2011. Trong nghiên cứu này chúng tôi tính toán so sánh sự ngập lụt hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn theo 3 kịch bản sau: - Khi có hồ chứa A Vương (năm 2009) - Khi có 3 hồ chứa Sông Tranh 2, Đăkmi 4a và A Vương đang vận hành (theo quy định của chính phủ); - Khi có 4 hồ chứa Sông Tranh 2, Đăkmi 4a, A Vương và sông Bung 4. - Khi có 5 hồ chứa Sông Tranh 2, Đăkmi 4a, A Vương, sông Bung 2 và sông Bung 4.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Abstract On the Vu Gia– Thu Bon river system, there are more exist and in process constructing hydro-electricity reservoirs that namely: A Vuong reservoir (since 2009), Dak Mi 4 reservoir, Song Tranh 2 (since 2011), Song Bung 2 and Song Bung 4 reservoirs. In the rainny seasons, the problem of the discharge from these hydropower reservoirs is controversial between many ralated parties. After floods in 2009, there were many opinions about A Vuong reservoir’s discharge that it caused negative impacts to downstream flooding, the same as Song Tranh reservoir’s discharge in February 2011. In this study we simulate and compare flooding level in the Vu Gia- Thu Bon downstream area in three scenarios: - Only A Vuong Reservoir (2009) - 3 operating reservoirs Song Tranh 2, Dak Mi 4a, A Vuong (as government regulations) - 4 reservoirs Song Tranh 2, Dak Mi 4a, A Vuong and Song Bung 4. - 5 reservoirs Song Tranh 2, Dak Mi 4a, A Vuong, Song Bung 2 and Song Bung 4.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn