Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,395

 Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD mô phỏng ngập lụt thành phố Đà Nẵng có xét đến kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Dương Quang Chánh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Báo cáo tại Hội nghị Biến đổi Khí hâu Quảng Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 0;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng mô hình Mike Flood mô phỏng ngập lụt các trận lũ lịch sử năm 2007, 2009. Kết quả mô phỏng được hiệu chỉnh mô hình tại mực nước Cẩm Lệ và một số mốc bảo lũ, với kết quả bản đồ mô phỏng từ mô hình Mike Flood được so sánh với bản đồ được xây dựng từ kết quả điều tra các vết lũ. Kết quả so sánh giữa 2 bản đồ cho thấy kết quả mô phỏng cũng như bộ thông số mô hình tìm được là đáng tin cậy. Với bộ thông số mô hình tìm được cho các trận lũ quá khứ, mô phỏng các kịch bản biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, phát triển đô thị đến năm 2020 và 2050. Kết quả mô phỏng đã tái khẳng định các bộ thong số đã được xác định có độ tin cậy cao và hoàn toàn có thể sử dụng để dự báo xu thế, diễn biến mức độ ngập lụt tại Đà Nẵng trong tương lai với sự biến đổi khí hậu;
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
In this paper, the authors have used the Mike Flood model to simulate the historical floods in 2007 and 2009. The simulating results are calibrated with the observed water levels at Cam Le hydrological station and some flood beacons. Furthermore, in order to strengthen the reliability, inundation maps from model simulations are compared with those established from flood remark investigations. The proximate between them proves that the simulating results as well as the parameter sets found out are reliable and suitable. These parameter sets, in line with several scenarios of climate change, water level rising, and metropolitan development, then have applied to forecast the inundation in 2020 and 2050. The results, once again, reinforce that the parameter sets came up with are highly reliable and could be applied to forecast flooding level, scope and trend at Danang in the future with climate change
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn