Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,524

 Áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa thủy điện trên lưu vực VGTB
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học thủy lợi và môi trường - Đại học Thủy lợi Hà Nội; Số: 4;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn trong những năm vừa qua các trận lũ năm 2009, 2011 và mới đây là năm 2013, vấn đề xả lũ của các hồ chứa này luôn là vấn đề tranh luận, mặt dù việc xả lũ của các hồ chứa này không sai quy trình, nhưng việc tích nước đầy hồ rồi xả gấp sẽ gây mất an toàn hạ lưu. Trong nghiên cứu này, tác giá áp dụng mô hình HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, từ đó đề xuất quy tắc vận hành hồ chứa ứng với trường hợp mực nước trước khi lũ về nhỏ hơn mực nước đón lũ, nhằm xả lũ an toàn cho hạ du đồng thời không ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát điện của các hồ chứa.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
On the Vu Gia Thu Bon basin, in recent years (2009, 2011 and 2013) the problem of reservoir flooding discharge is always a matter of debate, although the operation in flooding discharge of these lakes met the standard process, but the way of fulfilling reservoirs and discharge rapidly after that were unsafe for the downstream. In this study, the authors applied the HEC-RESSIM model for simulating the reservoir systems in the Vu Gia - Thu Bon basin, hence providing the proposed reservoir operating rules in the case of the water level (before flood) smaller than flood prevention water level for safe discharging safely for downstream as well as not affecting the power generation target of these reservoir.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn