Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,556,460

 Đánh giá sự ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông VGTB khi giao thêm nhiệm vụ phòng lũ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Số: 2;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vận hành hệ thống hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông sao cho đảm bảo lợi ích mục tiêu phát điện của các hồ chứa đồng thời giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra cho hạ du là vấn đề rất bức thiết tại 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam nói chung và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn nói riêng. Trong nghiên cứu này chúng tôi sẽ phân tích vai trò điều tiết của các hồ thuỷ điện A Vương, Đăk Mi 4, sông Tranh 2, sông Bung 2 và sông Bung 4 đến ngập lụt hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Các kịch bản tăng thêm dung tích phòng lũ cho các hồ chứa thuỷ điện và đồng thời đánh giá thiệt hai sản lượng điện mất đi của các hồ này. Xây dựng giải pháp thỏa hiệp tối ưu Pareto quan hệ giữa tổn thất sản lượng điện và khả năng tăng dung tích cắt lũ cho hạ du.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Operation of reservoir hydropower system on the river basin with the goal of ensuring the generator benefits as well as minimizing the flooding damage in the downstream is a very urgent problem in 9 river basins of Vietnam in general and the Vu Gia - Thu Bon particular. This study analyze the regulatory role of the A Vuong, Dak Mi 4, River Painting 2, Song Bung 2 and Song Bung 4 hydropower reservoir to the flooding in the downstream of Vu Gia - Thu Bon rivers. The calculated scenarios included the additional volume of preventing flood as well as assessed the loss of electricity of these hydropower reservoirs; building Pareto optimality solutions for the relation between electricity losses and the ability of decreasing the flood in the downstream.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn