Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu xác định kích thước trục tiêu song Thoa nhằm tiêu úng vùng trững ven song Thoa trong thời vụ sản xuất nông nghiệp
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thế Hùng; Thành viên:  Lê Hùng, Tô Thúy Nga
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2008-ĐN02-36 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn