Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bản đồ vùng ngập hạ du sông Ba
Chủ nhiệm:  Trung tâm tư vấn và Kiểm định An toàn Đập; Thành viên:  ThS. Trần Ngọc Tuấn, TS. Lê Hùng, KS. Lương Quang Phụng v.v.
Số: PHU YEN ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn