Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,638

 Nghiên cứu, tính toán dòng chảy đến hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ điều tiết nguồn nước hạ lưu
marriage affairs open i want an affair
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Tô Thúy Nga; Thành viên:  TS. Lê Hùng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: No ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn