Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,301

 Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái*; Lê Văn Thao
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 02(87).2015;Từ->đến trang: 5;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kinh tế thị trường là một xu hướng tất yếu của các nền kinh tế trên thế giới. Trên cơ sở phân tích vai trò của nhà nước trong việc định hướng nền kinh tế thị trường, bài viết xây dựng một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước; Bổ sung và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức; Nâng cao hiệu quả hoạt động của thành phần kinh tế nhà nước; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế.
ABSTRACT
The market economy is an inevitable trend of the world economy. On the basis of analyzing the State’s role in shaping the market economy, the paper puts forward some solutions to the promotion of the State’s role in the direction of the market economy in our country today, which is to enhance the Party's leadership for the management of the State's economy, to complement and perfect the socialism-oriented market economy, to build up professionalism for civil servants, to improve the efficiency of the state sector, to strengthen inspection, to monitor, prevent and fight against bureaucracy, corruption and extravagance, to promote international exchanges and cooperation.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn