Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,626

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: PGS,TS. Lê Hữu Ái. Thành viên: TS. Trần Hồng Lưu, ThS. Lê Đức Tâm, ThS.Lưu Thị Mai Thanh, NCS, Lâm Bá Hòa. Mã số: DD2012- 04- 09. Năm: 2012. (Jan 11 2013 11:04AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng của Phan Bội Châu về chiến lược giáo dục và ý nghĩa của nó đối với việc chấn hưng nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hòa, Tham gia Lê Hữu Ái. Mã số: B2008-DHH03-35. Năm: 2008. (Dec 31 2010 8:25AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Quan điểm Hồ Chí Minh về người thầy và việc nâng cao chất lựơng đội ngũ giảng viên đại học trong điều kiện hiện nay. Chủ nhiệm: Ngô Văn Hà, Tham gia Lê Hữu Ái. Mã số: B2006- ĐN04-05. Năm: 2006. (Dec 31 2010 8:25AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của văn hóa truyền thống đến phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: . Mã số: B2004-14-27. Năm: 2004. (Dec 31 2010 8:25AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vấn đề xây dựng đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Mã số: B2001-14-05. Năm: 2001. (Dec 31 2010 8:25AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính tộc người của văn hoá nghệ thuật. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: . Mã số: T1999. Năm: 1999. (Dec 31 2010 8:25AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn