Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,969

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái, Cần phải có một triết lý cho giáo dục Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Nội dung và giải pháp - Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia KHGD/16-20, Đề tài KHGD/16-20.ĐT.011. Tác giả: NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng,Việt Nam. Trang: 43-50. Năm 2020. (Jun 29 2020 9:03AM)
[2]Bài báo: PGS.TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Các trường đại hoc cần phải có một triết lý giáo dục riêng, Tạp chí Sinh hoatl lý luận, Học viện chính trị khu vực III. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Học viên Chính tri khu vực III. Số: 4(169)2020. Trang: 90-93,99. Năm 2020. (Jun 30 2020 4:29PM)
[3]Bài báo: Biến đổi về tính cộng đồng của người dân Đà Nẵng trong qúa trình đô thị hóa. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 03(65)2020. Trang: 53 - 61. Năm 2020. (Aug 28 2020 9:17AM)
[4]Tham luận: Hội thảo Khoa học Quốc gia, Những thách thức trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, Cao đẳng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 - Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia " Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay. Tác giả: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nhà xuất bản Lao động xã hội. Trang: 35 - 45. Năm 2019. (Nov 13 2019 8:51AM)
[5]Tham luận: Thái độ của Nhà Nguyễn đối với tôn giáo phương Tây thế kỷ XIX. Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Hội thảo Khoa học Quốc tế " Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu. Trang: 9-17. Năm 2019. (Oct 21 2019 5:38PM)
[6]Bài báo: Vai trò của chính phủ trong kiến tạo khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Tạo chí Khoa học Nội vụ - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Số: 24 (5. 2018). Trang: 21 - 28. Năm 2018. (Jun 28 2018 8:30AM)
[7]Tham luận: Đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Phạm Huy Thành. Kỷ yếu Hội nghị " Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Trang: 115-121. Năm 2017. (Dec 15 2017 7:54AM)
[8]Bài báo: Quyền tiếp cận thông tin trong xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Tạo chí Khoa học nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Số: 20. Trang: 12-18. Năm 2017. (Oct 25 2017 4:05PM)
[9]Bài báo: Khía cạnh đạo đức trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện nay ở nước ta. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 8(149). Trang: 54-57. Năm 2017. (Jan 3 2018 3:34PM)
[10]Bài báo: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vì dân đến việc xây dựng chính phủ kiến tạo, lêm chính, hành động ở nước ta hiện nay. Tác giả: NGƯT, PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Tạo chí Triết học. Số: 12(319). Trang: 11 -18. Năm 2017. (Jan 3 2018 3:41PM)
[11]Bài báo: Những vấn đề đặt ra cho văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái. Tạp chi Sinh hoạt Lý luận. Số: 7(140). Trang: 47-51. Năm 2016. (Nov 27 2016 10:18AM)
[12]Bài báo: Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong liên kết kinh tế ở khu vực Duyên hải miền Trung hiện nay. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, TS Lê Văn Thao. Tap chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Số: 4(01) 2016. Trang: 124-130. Năm 2016. (Jun 1 2016 3:51PM)
[13]Bài báo: Quan niệm Thượng hiền cuả Khổng Tử với việc sử dụng người hiền tài trong lịch sử Việt Nam. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 4(137). Trang: 32-36. Năm 2016. (Jun 15 2016 11:23AM)
[14]Tham luận: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc thực hiện công bằng và dân chủ hóa về kinh tế theo tinh thần Nghị quyết lần thứ VII của Đảng. Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Trang: 222-321. Năm 2016. (Oct 6 2016 11:22AM)
[15]Bài báo: Thực hiện công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam. Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 10(305). Trang: 62-68. Năm 2016. (Dec 10 2016 5:12PM)
[16]Bài báo: Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: PGS.TS Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(87). Trang: 1-5. Năm 2015. (Jun 17 2015 8:13AM)
[17]Bài báo: Văn hóa kinh doanh - cách tiếp cận và những vấn đề đặt ra. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Vai trò văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam". Tác giả: PGS.TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 5/2015. Trang: 20-25. Năm 2015.
(Jun 17 2015 7:53AM)
[18]Bài báo: Quan niệm của Khổng giáo về đạo đức và các chuẩn mực đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: PGS.TS Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 3(130). Trang: 6-10. Năm 2015.
(Jun 17 2015 8:08AM)
[19]Tham luận: Vai trò thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam hiên nay Hội thảo khoa học, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, ThS Lê Văn Thao. Đà Nẵng,Việt Nam. Trang: 18-32. Năm 2015. (Jun 22 2015 2:09PM)
[20]Bài báo: Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái*; Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 02(87).2015. Năm 2015. (May 15 2015 11:04AM)
[21]Bài báo: Tư tưởng biện chứng trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Hồ Chí Minh. Tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, Phạm Huy Thành. Tạp chí Triết học. Số: 3(274). Trang: 12-19. Năm 2014. (May 24 2014 3:11PM)
[22]Bài báo: Nhà nước với vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS.NGƯT. Lê Hữu Ái; ThS. Lê Văn Thao
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng. Số: 2(75). Trang: 1-4. Năm 2014. (May 24 2014 9:51PM)
[23]Bài báo: Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ trong thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho sinh viên hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái, Nghiên cứu sinh Nguyễn Duy Cường - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Tạp chí Dân tộc và thời đại - Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 157. Trang: 7 - 13. Năm 2014.
(Jan 19 2014 11:13AM)
[24]Tham luận: Vai trò của Nhà nước trong định hướng nèn kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận- thực tiễn cốt yếu về kinh tế góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 132-137. Năm 2014.
(Jun 4 2014 9:57PM)
[25]Bài báo: Vai trò của Nhà nước trong việc định hướng các giá trị đạo đức kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Triết học- Viện Triết học. Số: 3(262). Trang: 38 -46. Năm 2013. (Oct 8 2013 7:18PM)
[26]Bài báo: Chất lượng và các giải pháp đảm bảo chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Đức Tâm. Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 9 (70). Trang: 59 - 64. Năm 2013. (Jan 19 2014 11:05AM)
[27]Tham luận: Đạo đức và trách nhiệm doanh nghiệp dưới tác động của khủng hoảng kinh tế ở nước ta hiện nay. Tác giả: PGS,TS NGƯT Lê Hữu Ái, ThS Lê Văn Thao
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 276- 288. Năm 2013.
(May 24 2014 3:25PM)
[28]Bài báo: Xu hướng đào tạo đại học gắn nhu cầu của xã hội ở nươc ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa. Hội thảo khoa học quốc tế lần 3 "Giáo dục Đài Loan và Việt Nam" do Đại học KHXH&NV (ĐHQG Tp Hồ Chí Minh) và Đại học Chinan - Đài Loan tổ chức). Số: Tháng 01/2013. Trang: 416-423. Năm 2013. (Jan 4 2013 12:42PM)
[29]Bài báo: Nhà nước và vấn đề định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái và Ths. Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học kinh tế
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 5 - 12. Năm 2013.
(Dec 19 2013 9:05AM)
[30]Bài báo: Hiến phap với vấn đề đảm bảo quyền công dân ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái và Lê Văn Thao
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHĐN. Số: 67. Trang: 137 - 142. Năm 2013. (Dec 19 2013 9:07AM)
[31]Tham luận: Nhà nước với vấn đề xây dựng hành lang pháp lý cho việc phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Hữu Ái và Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo phát triển các nguồn lực cho du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Trang: 145 - 150. Năm 2013. (Dec 19 2013 9:12AM)
[32]Tham luận: Phát triển đời sống văn hóa cơ sở nhằm tạo môi trường thu hút khách du lịch đến với thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo phat triển các nguồn lực cho du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Trang: 151 - 156. Năm 2013. (Dec 19 2013 8:59AM)
[33]Bài báo: Vai trò của nhà nước trong việc định hướng các giá trị đạo đức kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 262. Trang: 38 - 46. Năm 2013. (Dec 19 2013 9:02AM)
[34]Tham luận: Nhà nước với vấn đề xung đột lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp và người lao động ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh Comb. Trang: 468-478. Năm 2012. (Dec 7 2012 9:57AM)
[35]Bài báo: Những đột phá của Đà Nẵng về thu hút, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tái cơ cấu kinh tế
.
Tác giả: Lê Hữu Ái
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng. Số: 33. Trang: 18-24. Năm 2012. (Dec 7 2012 9:48AM)
[36]Bài báo: Một số giải pháp về phòng, chống tham nhũng hiện nay ở nước ta. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hôi nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ IV
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 11. Trang: 147-150. Năm 2012.
(Dec 7 2012 9:54AM)
[37]Tham luận: Xu hướng hội nhập giáo dục đại học trên thế giới và vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Hà, Lê Hữu Ái . Kỷ yếu Hội thảo - tọa đàm khoa học Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu CNH,HĐH và hội nhập quốc tế Đại học Huế Đ. Trang: 21-24. Năm 2011. (Dec 6 2011 10:31AM)
[38]Tham luận: Giáo dục đào tạo cần gắn với nhu cầu của xã hội. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo- Tọa đàm khoa học Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 113-117. Năm 2011.
(Jan 11 2012 2:00PM)
[39]Tham luận: Vấn đề đào tạo và sử dụng nhân tài trong khu vực công ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Nguyễn Phước Phúc - Lê Hữu Ái
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm miên Trung, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 373-380. Năm 2011. (Jan 11 2012 2:43PM)
[40]Bài báo: "Thượng hiền" của Khổng Tử với việc sử dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội thảo quốc tế "Mối quan hệ giữa Nho giáo và các trào lưu tư tưởng khác trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc" do Viện Triết học và Đại học Chungnam - Hàn Quốc tổ chức.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: tháng 9. Năm 2011.
(Sep 7 2011 5:17PM)
[41]Bài báo: Cải cách hành chính - những vấn đề đặt ra và yêu cầu khách quan của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Tp. Đà Nẵng tổ chức. Số: Tháng 9. Trang: 14-20. Năm 2011. (Oct 3 2011 10:32AM)
[42]Bài báo: Đô thị hóa và hiệu ứng văn hóa cho sự phát triển kinh tế ở Thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên" do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Tp. Đà Nẵng tổ chức
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tháng 9. Trang: 20-25. Năm 2011.
(Oct 3 2011 10:37AM)
[43]Bài báo: Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường - yêu cầu khách quan cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học quốc tế: "Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Giai đoạn 2001-2010 và định hướng tới năm 2020". Số: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện nghiên cứu chính. Trang: 425-434. Năm 2011. (Feb 25 2011 9:26AM)
[44]Bài báo: Vấn đề đánh gía chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Hữu Ái
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2(43). Trang: 113-120. Năm 2011.
(May 18 2011 7:36PM)
[45]Bài báo: Đô thị hoá và các hiệu ứng văn hoá cho sự phát triển kinh tế ở thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Phát triển kinh - tế xã hội Đà Nẵng. Số: 16 + 17/2011. Trang: 53- 56. Năm 2011. (May 18 2011 7:28PM)
[46]Bài báo: Rào cản của quan hệ Tình - Lý trong văn hóa truyền thống đối với phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hòa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo quốc tế "Văn hóa truyền thống và phát triển bền vững" do Viện Triết học và Hội đồng Triết học và giá trị Hoa kỳ (Cultural Tradition & Sustainable Development). Số: Tháng 7. Trang: 1-11. Năm 2011. (Sep 2 2011 8:39PM)
[47]Bài báo: Đô thị hóa với lối sống tiểu nông vùng ngoại vi ở thành phố Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (41). Năm 2011. (Feb 18 2011 3:18PM)
[48]Bài báo: Các nghịch lý trong lối sống đô thị hiện nay từ góc nhìn Đà Nẵng. Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: Số 1 (104). Trang: 63-68. Năm 2011. (Feb 18 2011 3:21PM)
[49]Bài báo: Biện chứng giũa nội dung và hình thức với việc xây dựng thương hiệu ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa hoc & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5[46]. Trang: 191-197. Năm 2011. (Oct 31 2011 11:12AM)
[50]Bài báo: Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học hiện nay ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái (Hoàng Bảo Phước) - Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lực - Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội",. Số: Nxb Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trang: 275 - 282. Năm 2010. (Feb 19 2011 5:00PM)
[51]Bài báo: Cần một cú hích để tạo động lực cho đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học & Công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2(37). Trang: 136-142. Năm 2010.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[52]Bài báo: Các rào cản văn hoá cho liên kết vùng kinh tế miền Trung . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 5+ 6. Trang: 33- 36. Năm 2010.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[53]Bài báo: Cần phải làm gì để xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 137-143. Năm 2010. (Feb 19 2011 5:00PM)
[54]Bài báo: Chất lượng giáo dục đại học nhân tố quyết định cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hoà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, do Uỷ ban kinh tế Quốc hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Đaị học Kinh tế Quốc dân tổ chức, Nhà xuất bản Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 69-75. Năm 2010.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[55]Bài báo: Nghiên cứu khoa học- yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ giảng viên trong các trường đại học . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 108-116. Năm 2010. (Feb 19 2011 5:00PM)
[56]Bài báo: Bàn thêm về nội dung và hình thức giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên hiện nay. Tác giả: Lê Hữu ÁI - Đinh Đức Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Năm 2010. (Feb 18 2011 3:22PM)
[57]Bài báo: Vài nét về vai trò tổ chức hội quần chúng ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái - Dương Thị Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 (40). Năm 2010. (Feb 18 2011 3:24PM)
[58]Bài báo: Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lâm Bá Hoà. Tạp chí Triết học . Số: 9 (232). Năm 2010. (Feb 18 2011 3:14PM)
[59]Tham luận: Ảnh hưởng của lối sống thực dụng đến quá trình đô thị hoá ở Đà Nẵng hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hoà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Đà Nẵng. Năm 2010. (May 18 2011 8:32PM)
[60]Bài báo: Về vai trò của trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học, Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Huế. Số: 17(51). Trang: 17-24. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[61]Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân . Tác giả: Lê Hữu Ái
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trong cuốn " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế, Đài phát thanh, truyền hình Thừa Thiên Huế, Huế,. Trang: 71. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[62]Bài báo: Một số giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái- Lâm Bá Hòa. Hội thảo Khoa học Đề tài KX.04.32/06-10 "Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ đổi mới - thực trạng và giải pháp". Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[63]Bài báo: Vai trò tổ chức Hội quần chúng trong hoạt động lý luận hiện nay ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái- Dương Thị Phượng. Hội thảo khoa học Chương trình KX.02/06- 10 "Lý luận và phương pháp luận nghiên cứu phát triển xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế", Đà Nẵng. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[64]Bài báo: Phát huy vai trò của văn hoá truyền thống trong bối cảnh hội nhập kinh tế. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 12. Trang: 57- 62. Năm 2009. (Feb 19 2011 5:00PM)
[65]Bài báo: Từ tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân suy nghĩ về vấn đề chống tham nhũng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Trang: 74-78. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[66]Bài báo: Thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay - mâu thuẫn và phương pháp giải quyết . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam. Số: 4(29). Trang: 54-60. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[67]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học , Số Chuyên san Khoa học xã hội - Nhân văn - Đại học Huế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4+5. Trang: 13-18. Năm 2008.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[68]Bài báo: Quan niệm về tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật và sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh, . Tác giả: Lê Hữu Ái  . Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 1(86). Trang: 25-27. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[69]Bài báo: Phát huy yếu tố tích cực của văn hoá truyền thống đối với phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Hội thảo khoa học Liên kết kinh tế "vùng kinh tế trọng điểm miền Trung", Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 63-67. Năm 2008.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[70]Bài báo: Văn hoá và giáo dục văn hoá truyền thống cho sinh viên . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 11. Trang: 58-62. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[71]Bài báo: Vấn đề giáo dục giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay ở nước ta Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số . Tác giả: Lê Hữu Ái
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 118-124. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[72]Bài báo: Some Contradictions and Solutions to Implementaion of Social Justice in Vietnam, Phylosophy magazin. Tác giả: Nguyen Tan Hung, Le Huu Ai. Philosophy Magazin
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Number 3 (7). Trang: 24 - 29. Năm 2008.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[73]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình xây dựng nền văn hoá mới ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Trang: 128-133. Năm 2008. (Feb 19 2011 5:00PM)
[74]Bài báo: Một số cơ sở phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23). Trang: 111-114. Năm 2007. (Feb 19 2011 5:00PM)
[75]Bài báo: Bản chất văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 5-9. Năm 2006. (Feb 19 2011 5:00PM)
[76]Bài báo: Sự biến đổi các giá trị văn hoá trước bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế ở Việt Nam hiện nay 1 . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (9). Trang: 30-33. Năm 2005. (Feb 19 2011 5:00PM)
[77]Bài báo: Chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin với việc sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước ở nước ta hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2 (69). Năm 2005. (Feb 19 2011 5:00PM)
[78]Bài báo: Các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái - Lê Thị Tuyêt Ba. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1(5) . Trang: 62-66. Năm 2004.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[79]Bài báo: Tính dân tộc của văn hoá nghệ thụât là gì? . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(8). Trang: 55-58. Năm 2004. (Feb 19 2011 5:00PM)
[80]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình xây dựng nền văn hoá mới ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ III Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Tập 2. Năm 2004.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[81]Bài báo: Lê Hữu Ái, Luận điểm "Trung với nước, hiếu với dân" trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Lí luận chính trị. Số: số 7. Trang: tr. 3-6. Năm 2004. (Dec 31 2010 8:26AM)
[82]Tham luận: Làng, bản Việt Nam trong quá trình mở cửa . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo Hội nhập, miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Trang: 67-69. Năm 2003. (Feb 19 2011 5:00PM)
[83]Tham luận: Vài kiến nghị về giảng dạy môn Triết học Mác-Lênin. Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy", Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 90-91. Năm 2001.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[84]Bài báo: Vai trò của giáo dục - đào tạo trong nền kinh tế tri thức . Tác giả: Lê Hữu Ái. Kỷ yếu " Phát triển kinh tế tri thức trong quá trình CNH HĐH , cơ hội và thách hức đối với miền Trung, Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 165-170. Năm 2001.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[85]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng văn hóa dân tộc khởi sự thống trị của chủ nghĩa Thực dân. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu lí luận và thực tiễn. Số: 3. Trang: 34-36. Năm 2000. (Feb 19 2011 5:00PM)
[86]Bài báo: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Mác-Lênin ở các trường đại học . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 1. Trang: 62-64. Năm 2000. (Feb 19 2011 5:00PM)
[87]Bài báo: Sự vận dụng sáng tạo ở Hồ Chí Minh về quán triệt tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật của Lênin . Tác giả: Lê Hữu Ái
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6. Trang: 76-80. Năm 1999.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[88]Bài báo: Bảo hộ tác giả về quyền kế cận: Một vấn đề bức xúc và cần thiết hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái, Trần Văn Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 78-80. Năm 1999. (Feb 19 2011 5:00PM)
[89]Bài báo: Vài suy nghĩ về vai trò Đạo Nho trong quá trình Hiện đại hoá đất nước . Tác giả: Lê Hữu Ái
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp san Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2. Trang: 97-100. Năm 1999.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[90]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta . Tác giả: Lê Hữu Ái. Trong cuốn "Văn hóa và phát triển", Sở Văn hoá Thông tin Tp.HCM . Trang: 190-196. Năm 1998. (Feb 19 2011 5:00PM)
[91]Bài báo: Mở rộng giao lưu văn hóa, một trong những định hướng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính dân tộc trong văn hoá nghệ thuật . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 3. Trang: 6-8. Năm 1998. (Feb 19 2011 5:00PM)
[92]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân dân trong văn hoá, nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2 ( 102 ). Trang: 23 - 27. Năm 1998.
(Feb 22 2011 1:44PM)
[93]Bài báo: Những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về nghệ thuật . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí tuyên truyền. Số: 3. Trang: 20-22. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[94]Bài báo: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của Văn hoá nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận. Số: 5. Trang: 8-10. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[95]Bài báo: Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 10 . Trang: 61-62. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[96]Tham luận: Tám mươi năm Cách mạng Tháng Mười- suy nghĩ về tính dân tộc trong văn hóa nghệ thuật. Tác giả: Lê Hữu Ái
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tham luận tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Trung tâm KHXH và NV Quốc gia - Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội. Năm 1997. (Feb 19 2011 5:00PM)
[97]Bài báo: Văn hóa mới Việt Nam- Sự thống nhất đa dạng . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 4. Trang: 56-58. Năm 1996. (Feb 19 2011 5:00PM)
[98]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại của văn hóa nghệ thuật . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: 6-8. Năm 1996. (Feb 19 2011 5:00PM)
[99]Bài báo: Vấn đề con người trong mỹ học của C.Mác . Tác giả: Lê Hữu Ái
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 1-2. Năm 1996.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[100]Bài báo: Vấn đề đô thị hoá và một vài suy nghĩ về phát triển du lịch, dịch vụ ở Quảng Nam - Đà Nẵng . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 4. Trang: 45-48. Năm 1996. (Feb 19 2011 5:00PM)
[101]Bài báo: Tính hai mặt của quá trình đô thị hóa (qua địa bàn Quảng Nam -Đà Nẵng). Tác giả: Lê Hữu Ái. trong cuốn "Lối sống đô thị miền Trung- Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn), NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội. Năm 1995. (Feb 19 2011 5:00PM)
[102]Bài báo: Tính hai mặt của quá trình đô thị hoá . Tác giả: Lê Hữu Ái
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Nghiên cứu Lí luận
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 50-51. Năm 1995.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[103]Bài báo: Confucianism and the cause of Industrialitation - Modernisation of Vietnam . Tác giả: Le Huu Ai. Vietnam Social Sciences. Số: 1 (57). Trang: 54-60. Năm 1995. (Feb 19 2011 5:00PM)
[104]Bài báo: Vài ý kiến về quyền bảo hộ tác giả ở Việt Nam . Tác giả: Lê Hữu Ái. Tạp chí Báo chí tuyên truyền . Số: 5. Trang: 76-80. Năm 1995. (Feb 19 2011 5:00PM)
[105]Bài báo: Vài suy nghĩ về thực chất của phương pháp phân tích mâu thuẫn . Tác giả: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng . Tạp chí Triết học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 39 -41. Năm 1994.
(Feb 19 2011 5:00PM)
[106]Bài báo: Một số biểu hiện của lạc hậu tư duy hiện nay . Tác giả: Lê Hữu Ái. Báo cáo Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 1989.
(Feb 19 2011 5:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The state in ensuring scial equality in Vietnam today. Authors: Le Huu Ai - Le Van Thao. NXB Đại học Quốc gia Hanoi. No: 4963-2020/CXB,IPH/04. Pages: 457- 472. Year 2020. (Apr 7 2021 4:49PM)
[2]Presentations: State with the guatantee of social justice in Vietnam nowday. Authors: PGS, TS Lê Hữu Ái, TS Lê Văn Thao. Ninh Bình, Việt Nam. Pages: 171-183. Year 2019. (Aug 10 2019 10:26AM)
[3]Presentations: The Nguyen Dynasty's attitude toward Westerm religions in the 19th century. Authors: PGS, TS Lê Hữu Aí - TS Lê Văn Thao. Đà Nẵng,Việt Nam. Pages: 213- 227. Year 2019. (Nov 13 2019 9:25AM)
[4]Presentations: Implementaio of social justice in the context of market economy - International and Vietnam experiences. Authors: PGS.TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Ninh Bình 7/2018. Pages: 145 - 158. Year 2018. (Sep 15 2020 2:23PM)
[5]Presentations: New issues in study of history of thought in Vietnam and Korea. Authors: PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Hanoi, Vietnam. Pages: 128 - 139. Year 2017. (Sep 13 2017 4:56PM)
[6]Presentations: Economic justice and economic democracy in Vietnam today. Authors: PGS, TS Lê Hữu Ái. Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nami. Pages: 75-85. Year 2016. (Oct 7 2016 9:03AM)
[7]Presentations: Bariers tp the implemetation of economic social justice and economic democratization in Vietnam. Authors: PGS,TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng,Việt Nam. Pages: 75-85. Year 2016. (Oct 7 2016 8:51AM)
[8]Article: The continued development of the Confucian moral values in ethical thought Ho Chi Minh. Authors: PGS.TS Lê Hữu Ái
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hàn Quốc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 3. Pages: 105-111. Year 2015.
(Jun 17 2015 7:59AM)
[9]Article: The process of appropriation and implementation of Vietnam's sovereignty in two Paracels and Spratlys - access to modern stage. Authors: PGS.TS Lê Hữu Ái
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hàn Quốc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 3. Pages: 13-23. Year 2015.
(Jun 17 2015 8:05AM)
[10]Article: State's role in shaping the values ​​of business ethics in the context of international economic integration. Authors: Lê Hữu Ái;Lê Văn Thao
marriage affairs open i want an affair
. Việt Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 12/2012. Pages: 73-84. Year 2012.
(Jan 22 2013 3:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn