Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triêt học cơ sở
Ngành: Triết học
 2011 Cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích tác phẩm kinh điển C.Mác- Ph. Ăngghen- V.I Lênin
Ngành: Triết học
 2011 Cao học chuyên nghành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[3]Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Ngành: Triết học
 2008 Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[4]Phương pháp giảng dạy Triết học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2005 Đại học - Chuyên ngành GDCT  Trường Đại học Sư phạm
[5]Chuyên đề Triết học, Triết học nâng cao
Ngành: Triết học
 2000 Đại học - Chuyên ngành GDCT, Kinh tế chính trị  Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế
[6]Lịch sử Triết học
Ngành: Triết học
 1999 Đại học - Chuyên ngành KTCT, GDCT  Truờng Đại học Kinh tế, Truờng Đại học Sư phạm
[7]Triết học
Ngành: Triết học
 1998 Cao học  Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Học viện Cảnh sán nhân dân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn