Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2000-2001.
[2] Giảng viên giỏi. Năm: 2001, 2002, 2004, 2005, 2006.
[3] Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2001-2002; 2002-2003;.
[4] Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm: 2003 - 2004.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng. Năm: 2005.
[6] Bằng khen của Liên đoàn Lao đông Thành phố Đà Nẵng. Năm: 2005.
[7] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục. Năm: 2005.
[8] Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Năm: 2008, 2009, 2010, 2011.
[9] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Số: 8712/QD-UBND. Năm: 2010.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2010.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ - BGDĐT. Năm: 2010 - 2013.
[12] Băng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Số: 840/QĐ- TLĐ. Năm: 2011.
[13] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức công đoàn. Số: 798/ QĐ- TLĐ. Năm: 2011.
[14] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 6520/10/2012. Năm: 2012.
[15] Nhà giáo ưu tú. Số: 1849-QĐCTN. Năm: 2012.
[16] Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Số: 2315/QĐ-TTg. Năm: 2013.
[17] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 4682/QĐ- ĐHĐN. Năm: 2013.
[18] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 4754/QĐ- ĐHĐN, ngày 18/8/2014. Năm: 2014.
[19] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN ngày 21/8/2015. Năm: 2015.
[20] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 5079 ngày 17 /8 / 2016. Năm: 2016.
[21] Bằng khen. Số: 327/QĐ - CĐN. Năm: 2017.
[22] Bằng khen Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 327/QĐ/ - CĐN. Năm: 2017.
[23] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Số: 2726 ngày 22/08/2017. Năm: 2017.
[24] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Số: 4265/QĐ- BGD ĐT. Năm: 2017.
[25] Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Số: 3044/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2018.
[26] Chiến sỹ thi đua Cơ sở. Số: 2770/QĐ - ĐHĐN. Năm: 2019.
[27] Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào taọ về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đưa yêu nước ngành Giaó dục giai đoạn 2016 -2020. Số: 2680/QĐ - BGDDT. Năm: 2020.
[28] Chiến sỹ thi dua Cơ sở. Số: 2862/QD-DHDN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn