Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Thị Minh Thường
Đề tài: Sự tham gia chính trị của phụ nữ ở huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

 Thạc sĩ

 Học viện Chính trị quốc gia - Khu vực III Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Phan Thúy Nga
Đề tài: Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh Trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng hiên nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Khitsamone Phavisay
Đề tài: Nhân sinh quan Phật giáo với đời sống tinh thần của nhân dân các bộ tộc Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Cao Hoàng Mỹ Hạnh
Đề tài: Vai trò của văn hóa truyền thống đối với sự phát triển du lịch tỉnh Bình Định hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Nguyễn Thanh Hiếu
Đề tài:

Vấn đề giáo dục ý thức chính trị cho đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Nguyễn Anh Dũng
Đề tài:

Triết lý nhân sinh trong các truyện cổ tích Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Lâm Bá Hòa
Đề tài: Mối quan hệ giữa Tình và Lý trong văn hóa và ảnh hưởng của nó đối với việc giáo dục ý thức pháp luật hiện nay

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

 2011

 2015

[8]Nguyễn Văn Quý
Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa với việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Huế hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2015

 2015

[9]Lê Thị Phượng
Đề tài: Vận dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hóa vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2015

 2015

[10]Đinh Quang Trung
Đề tài: Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Nguyễn Trường Thành
Đề tài: Đạo đức và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Nguyễn Hùng Vương
Đề tài: Tư tưởng pháp quyền trong triết học Tây Âu và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Dương Thị Dung
Đề tài: Tư tưởng giải thoát trong hệ thống triết học phi chính thống Ấn Độ cổ đại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Lê Văn Thao
Đề tài: Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về chức năng xã hội của nhà nước và sự vận dụng quan điểm đó ở nước ta hiện nay
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Việt Nam

 2012

 2015

[15]Lê Thị Hoàng Hải
Đề tài: Biện chứng giữa nội dung và hình thức với việc xây dựng thương hiệu du lich ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2014

[16]Trần Thị Bình
Đề tài:  Phạm trù Nhân, Lễ, Chính danh trong tác phẩm Luận ngữ với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Vinh hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2014

[17]Trương Phi Long
Đề tài: Gia đình hạt nhân Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn Triết học

 Thạc sĩ

 đại học Huế

 2014

 2014

[18]Lê Đức Thọ
Đề tài: Sự kế thừa và phát triển hạt nhân hợp lý phép biện chứng Hêghen trong "Bút ký Triết học" của V.I.Lênin

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[19]Lương Thị Hạnh
Đề tài: Giá trị tư tưởng mỹ học của I.Kant trong tác phẩm "Phê phán năng lực phán đoán"

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[20]Nguyễn Thị Kim Thoa
Đề tài: Tư tưởng đạo đức của Nho giáo với việc giáo dục y đức cho sinh viên các trường Cao đẳng Y ở miền Trung - Tây Nguyên hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[21]Lê Thành Tâm
Đề tài: Triết lý nhân sinh trong tục ngữ, ca dao tỉnh Khánh Hòa hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[22]Nguyễn Thị Hồng Phấn
Đề tài: Biện chứng giữa nội dung và hình thức với việc đổi mới công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân ở tỉnh Phú Yên hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[23]Trần Xuân Dương
Đề tài: Quan điểm của V.I. Lênin về phép biện chứng trong tác phẩm "Bút ký triết học" và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của phép biện chứng duy vật.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[24]Phạm Văn Quốc
Đề tài: Vận dụng quan điểm Chính danh của Nho giáo vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[25]Trần Thị Tuyết
Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa vào việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[26]Nguyễn Thị Yến
Đề tài: Vận dụng tư tưởng đạo đức của Nho giáo vào việc giáo dục y đức cho học sinh, sinh viên ngành Y ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[27]Trịnh Đình Anh Việt
Đề tài: Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về công bằng xã hội với việc thực hiện công bằng xã hội ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[28]Đinh Đức Hiền
Đề tài: Phật giáo Đà Nẵng - quá khứ, hiện tại và xu hướng vận động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[29]Trịnh Thị Hợp
Đề tài: Biện chứng văn hóa và phát triển với việc phát triển văn hóa ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[30]Trần Văn Bình
Đề tài: Quan điểm toàn diện của triết học với việc phát triển bền vững du lịch Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[31]Trần Quốc Huy
Đề tài: Tư tưởng triết học, chính trị trong tác phẩm Quân Vương của Niccolò Machiavelli

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[32]Nguyễn Văn Chung
Đề tài: Lý luận về nhà nước pháp quyền với vấn đề đổi mới chính quyền cơ sở ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[33]Trần Văn Mùi
Đề tài: Quan điểm triết học Mác- Lênin về mối quan hệ con người và tự nhiên với yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[34]Ngyuễn Phước Phúc
Đề tài: Biện chứng giữa đào tạo và sử dụng nhân tài trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[35]Lê Văn Thao
Đề tài: Vấn đề đảm bảo tính thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[36]Dương Thị Châu Phụng
Đề tài: Quan điểm triết học Mác - Lênin về giải phóng con người với sự nghiệp phát triển con người Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2011

 2011

[37]Dương Thị Phượng
Đề tài: Bồi dưỡng ý thức chính trị cho các Hội quần chúng ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

[38]Mai Thị Mỹ Hằng
Đề tài: Kế thừa giá trị văn hoa truyền thống trong việc xây dựng lối sống sinh viên các trường cao đẳng ở Đa Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn