Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(Nov 3 2020 10:46AM)(Nov 24 2020 11:16PM)(Feb 12 2020 9:27AM)(Sep 26 2020 8:40AM)(Nov 2 2020 4:10PM)(Mar 2 2019 11:20AM)(Mar 2 2019 11:07AM)(May 30 2019 10:30AM)(Feb 10 2018 5:29PM)(Aug 9 2019 3:55PM)(Dec 15 2017 9:08AM)(Jun 9 2017 9:20AM)(Jun 9 2017 10:44AM)(Oct 19 2017 9:18AM)(Jan 22 2016 5:46PM)(Aug 21 2013 7:40AM)(Feb 23 2011 11:21AM)(Feb 23 2011 11:30AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)(Dec 31 2010 8:27AM)
[1]PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy, Giáo trình Lich sử tư tưởng Mỹ học  (Dùng cho đào tạo Sau đại học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái - GS,TS Đỗ Huy. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2020.
[2]  Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hôi - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  Chủ biên: TS. Dương Quang Điện Thích Thanh (Hòa thượng Điện - TS Nguyễn Văn Tuân( Đồng chủ biên)(. Đồng tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: NXB Hồng Đức. Năm 2020.
[3]Lôgíc biện chứng của một số luận điểm cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn. Chủ biên: PGS, TS CVCC Đopàn Đức Hiếu.... Đồng tác giả: PGS,TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Năm 2020.
[4]TS Lâm Bá Hòa ( Chủ biên) Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam ( một cách tiếp cận) Các tình huống pháp lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)  Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái - Đỗ Minh Hợp - Nguyễn Thụ Thu Hà. Nơi XB: Nhà Xuất bản Hông Đức. Năm 2020.
[5]PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai, Giáo trình Logic học Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai - ThS Lưu Thụ Mai Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2020.
[6]PGS,TS Nguyễn Tân Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình  Các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2019.
[7] TS Lê Văn Thao -  PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình Lý luận về Nhà nước pháp quyền, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: TS Lê Văn Thao - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái( Đồng chủ biên). Đồng tác giả: Đôngt tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[8]Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay, trong cuốn "Tư tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ với ý nghĩa hiện thời của nó" Nhà xuất bản Khoa học Xã hội H, 2018 Chủ biên: Nguyễn Tài Đông, Trần Tuấn Phong, Cao Thu Hằng. Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, H.2018. Năm 2018.
[9]Lê Hữu Ái   Giáo trình Hành chính công Chủ biên: NGƯT. PGS.TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: TS Lâm Bá Hoà, TS Lê  Văn Thao, TS Trịnh Sơn Hoan, TS Trương Thị Thu Hiền. ThS Nguyễn Tiến Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2018.
[10]PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, Trong cuốn" Tư tưởng của tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" Việ Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện Triết học Chủ biên: Nguyễn Tài Đông - Trần Tuấn Phong - Cao Thu Hằng. Đồng tác giả:  Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Nơi XB: Ha Nôi,2018. Năm 2018.
[11]Giáo trình Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái , Trịnh Sơn Hoan, Phan Kim Tuấn. Nguyễn Văn Linh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[12]Lê  Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng - Giáo trình Triết học cơ sở( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết hocl) Chủ biên: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái - PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[13]Lê Hữu Ái  Tính dân tộc trong tư tưởng văn hóa, nghệ thuật Hồ Chí Minh ( Sách chuyên khảo ) Chủ biên: NGƯT, PGS, TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.
[14]Triết học phương Đông qua góc nhìn lịch sử( Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh) Chủ biên: TS Trần Mai Ước- TS Phạm Huy Hoàng. Đồng tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đại học Thái Nguyên. Năm 2016.
[15] Lê Hữu Ái,  Vai trò của văn hóa kinh doanh trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. Năm 2016.
[16]Lê Hữu Ái,  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ( Nguyên lý Triết học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2013.
[17]Lê Hữu Ái, Lâm Bá Hoà( Tham gia), Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: thực trạng, quan điểm và giải pháp, , , tr.237-248. Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính tri - Hành chính Quốc gia, Hà Nội. Năm 2010.
[18]Lê Hữu Ái, Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học không chuyên ngành Triết học) Chủ biên: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.
[19]Lê Hữu Ái, Vài nét về lối sống đô thị hiện nay, Trong cuốn Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra, , tr. 257- 266. Chủ biên: Tham gia. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội. Năm 2010.
[20]Lê Hữu Ái, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Hồng Cử, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Đà Nẵng, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao Động. Năm 2009.
[21] Lê Hữu Ái, Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá, nghệ thuật Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Năm 2007.
[22]Lê Hữu Ái, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, . Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 1998.
[23]Lê Hữu Ái, Tìm hiểu tư tưởng văn hóa nghệ thuật Hồ Chí Minh, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội. Năm 1995.
[24]Lê Hữu Ái, Tập bài giảng Triết học Mác - Lênin, (Đồng tác giả). Chủ biên: tham gia. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 1992.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn