Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,645

 Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong liên kết kinh tế ở khu vực Duyên hải miền Trung hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS,TS Lê Hữu Ái, TS Lê Văn Thao
Nơi đăng: Tap chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng; Số: 4(01) 2016;Từ->đến trang: 124-130;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn