Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,697

 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc thực hiện công bằng và dân chủ hóa về kinh tế theo tinh thần Nghị quyết lần thứ VII của Đảng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái
Nơi đăng: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân; Số: 9/2016;Từ->đến trang: 222-321;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn