Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,255

 Đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Phạm Huy Thành
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị " Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0" Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.; Số: 12;Từ->đến trang: 115-121;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cách mạng công nghiệp 4.0 là con đường tất yếu đối với các quốc gia trong quá trình hội nhập toàn cầu. Sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học tại Việt Nam là rất lớn. Bài viết nêu những đặc trưng và chỉ ra những vấn đề mà cuộc cách mạng 4.0 đặt ra đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; từ đó bài báo đưa ra 5 giải pháp nhằm nâng cao chất lương đào tạo và nghiên cứu khoa hocjowr các trường đại học Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng 4.0.Các giải pháp cụ thể là; 1. nâng cao chất lương đào tạo, nghiên cứu ở các trường đại học, 2, tăng cường hợp tác với nước ngoài để thu hút vốn đầu tư vào lình vực đào tao, nghiên cứu ở các trường đại học, 3, thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa cơ sở đào tạo của các tường đại học với các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực, 4, điều chỉnh cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực, 5.tăng cường sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước và cơ sở hạ tầng cho các trường đại học.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn