Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,815

 Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vì dân đến việc xây dựng chính phủ kiến tạo, lêm chính, hành động ở nước ta hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGƯT, PGS,TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao
Nơi đăng: Tạo chí Triết học,; Số: 12(319);Từ->đến trang: 11 -18;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tư tưởng về nhà nước vì dân của Hồ Chí Minh là kết tinh của quá trình ttìm tòi, khảo nghiệm lý luận và thực tiễn về nhà nước từ phương Đông đến phương Tây, biểu thị cho khát vọng của Người về một xã hội mới, xã hội vì con người. Tư tưởng này là cơ sở lý luận cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Bài viết hệ thống hóa những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; đồng thời, đó cũng là nền tảng, kim chỉ nam cho việc xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân hiện nay.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn