Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò của chính phủ trong kiến tạo khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao
Nơi đăng: Tạo chí Khoa học Nội vụ - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.; Số: 24 (5. 2018);Từ->đến trang: 21 - 28;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khởi nghiệp sáng tạo ( KNST ) là xu hướng tất yếu của nền kinh tế năng động, là nhân tố có tính đột phá trong phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, song cũng chứa đưng không ít rủi ro mà các chủ thể khởi nghiệp phải chấp nhận. Trên cơ sở làm rõ vai trò của Chính phủ trong việc kiến tạo các điều kiện cho KNST thành công, baì viết đề xuất một số giaỉ pháp phát huy vai trò của Chính phủ, Đó là: hoàn thiện hành lang pháp lý cho KNST; nâng cao hiệu quả hỗ trợ KNST; đẩy mạnh giáo dục tinh thần khởi nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế về công tác này.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn