Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,429

 NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái, Cần phải có một triết lý cho giáo dục Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Nội dung và giải pháp - Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia KHGD/16-20, Đề tài KHGD/16-20.ĐT.011.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái
Nơi đăng: Đà Nẵng; Số: 6/2020;Từ->đến trang: 43-50;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn