Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,586

 PGS.TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Các trường đại hoc cần phải có một triết lý giáo dục riêng, Tạp chí Sinh hoatl lý luận, Học viện chính trị khu vực III
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao
Nơi đăng: Học viên Chính tri khu vực III; Số: 4(169)2020;Từ->đến trang: 90-93,99;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn