Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,477

  Bảo hộ tác giả về quyền kế cận: Một vấn đề bức xúc và cần thiết hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Hữu Ái, Trần Văn Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 78-80;Năm: 1999
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn